• (đổi hướng từ Convulsed)
  /kən´vʌls/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm chấn động, làm náo động, làm rối loạn, làm rung chuyển ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the island was convulsed by an earthquake
  hòn đảo bị trận động đất làm rung chuyển
  a country convulsed with civil war
  một nước bị rối loạn vì nội chiến
  (y học) làm co giật (bắp cơ)
  to be convulsed with laughter
  cười ngặt ngẽo, cười thắt ruột
  face convulsed with (by) fear
  mặt nhăn nhó vì sợ

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X