• /´ædʒi¸teit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lay động, rung động, làm rung chuyển
  Khích động, làm xúc động, làm bối rối
  I found him much agitated
  tôi thấy anh ta rất bối rối (rất xúc động)
  Suy đi tính lại, suy nghĩ lung; thảo luận
  to agitate a question in one's mind
  suy đi tính lại một vấn đề trong óc
  the question had been agitated many times before
  vấn đề đã được thảo luận nhiều lần trước đây
  Agitate for, against xúi giục, khích động (để làm gì, chống lại cái gì...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khuấy mạnh

  Kỹ thuật chung

  khuấy
  khuấy trộn
  lắc
  lay động

  Kinh tế

  đảo trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X