• /¸kristəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết tinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết tinh
  accumulative crystallization
  sự kết tinh tập hợp
  crystallization center
  nhân kết tinh
  crystallization center
  tấm kết tinh
  crystallization centre
  tâm kết tinh thể
  crystallization cleavage
  hệ kết tinh
  crystallization heat
  nhiệt kết tinh
  crystallization point
  điểm kết tinh
  crystallization rate
  tốc độ kết tinh
  crystallization rate
  tỷ lệ kết tinh thể
  crystallization system
  cát khai kết tinh
  crystallization zone
  vùng kết tinh
  crystallization zone
  vùng kết tinh thể
  forced crystallization
  sự kết tinh cưỡng bức
  fractional crystallization
  kết tinh phân hạch
  fractional crystallization
  sự kết tinh từng phần
  freeze crystallization
  kết tinh bằng kết đông
  heat of crystallization
  nhiệt kết tinh
  latent heat of crystallization
  ẩn nhiệt kết tinh
  order of crystallization
  thứ tự kết tinh
  primary crystallization
  kết tinh nguyên sinh
  re-crystallization
  sự tái kết tinh
  secondary crystallization
  kết tinh thứ cấp
  sequence of crystallization
  trình tự kết tinh
  water of crystallization
  nước kết tinh
  sự kết tinh
  accumulative crystallization
  sự kết tinh tập hợp
  forced crystallization
  sự kết tinh cưỡng bức
  fractional crystallization
  sự kết tinh từng phần

  Kinh tế

  sự kết tinh
  fractional crystallization
  sự kết tinh phân đoạn
  internal crystallization
  sự kết tinh trong dung dịch

  Địa chất

  sự kết tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X