• /fri:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đông vì lạnh, sự giá lạnh; tình trạng đông vì lạnh
  Tiết đông giá
  Sự ổn định; sự hạn định (giá cả, tiền lương...)

  Nội động từ

  Đóng băng
  Đông lại (vì lạnh), lạnh cứng
  Thấy lạnh, thấy giá
  Thấy ớn lạnh, thấy ghê ghê (vì sợ)

  Ngoại động từ

  Làm đóng băng
  Làm đông, làm lạnh cứng
  to freeze someone to death
  làm ai chết cóng
  Ướp lạnh (thức ăn)
  Làm (ai) ớn lạnh
  Làm lạnh nhạt (tình cảm)
  Làm tê liệt (khả năng...)
  Ngăn cản, cản trở (sự thực hiện)
  Ổn định; hạn định (giá cả, tiền lương...)

  Cấu trúc từ

  to freeze on
  (từ lóng) nắm chặt lấy, giữ chặt lấy
  to freeze out
  cho (ai) ra rìa
  to freeze over
  phủ đầy băng; bị phủ đầy băng
  to freeze someone's blood
  làm ai sợ hết hồn
  frozen limit
  (thông tục) mức chịu đựng cao nhất

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đóng băng, sự đông lạnh, đóng băng, làm đông lạnh

  Cơ - Điện tử

  (v) đóng băng, đông lạnh, bị kẹt (trong lỗkhoan)

  Toán & tin

  ngừng phát triển

  Điện

  treo (màn hình)

  Kỹ thuật chung

  bị kẹt (khoan)
  bị kẹt cứng, gắn chặt

  Giải thích EN: Of moving parts, screws, nails, and so on, to become lodged or stuck tightly in place, as if frozen in ice..

  Giải thích VN: Thuộc các bộ phận động, đinh vít, đinh, vv khi bị đặt và gắn chặt vào đúng vị trí, như khi bị đông cứng trong đá.

  kết đông
  accelerated freeze process
  quá trình kết đông gia tốc
  all-freeze trawler
  ô tô tải kết đông
  commercial freeze
  máy kết đông thương nghiệp
  deep freeze
  sự kết đông sâu
  deep freeze packaging
  bao gói kết đông sâu
  deep-freeze
  kết đông lạnh
  deep-freeze appliance
  máy kết đông sâu
  deep-freeze case
  quầy kết đông sâu
  deep-freeze compartment
  buồng kết đông sâu
  deep-freeze compartment
  ngăn kết đông sâu
  deep-freeze counter
  quầy kết đông sâu
  deep-freeze room
  buồng kết đông sâu
  fast freeze compartment
  khoang kết đông nhanh
  fast freeze switch
  công tắc kết đông nhanh
  fast-freeze compartment
  buồng kết đông nhanh
  freeze box
  hộp kết đông
  freeze box
  tủ kết đông
  freeze cellar
  tầng hầm kết đông
  freeze chain
  băng chuyền kết đông
  freeze compartment
  khoang kết đông
  freeze concentration
  cô đặc bằng kết đông
  freeze concentration apparatus
  máy cô đặc bằng kết đông
  freeze crystallization
  kết tinh bằng kết đông
  freeze dehydration
  kết đông có khử nước
  freeze down apparatus
  máy kết đông nhanh
  freeze etching
  khắc mòn bằng kết đông
  freeze in
  kết đông lạnh
  freeze in
  kết đông lạnh (với nhau)
  freeze mechanism
  cơ cấu kết đông
  freeze mechanism
  cơ chế kết đông
  freeze on
  kết đông lại
  freeze out
  kết đông để tách ra
  freeze-thaw cycle
  chu trình kết đông-tan giá
  freeze-thaw cycle
  chu trình kết đông-xả đông
  freeze-thaw resistance
  sức chịu kết đông-xả đông
  freeze-thaw resistance latex
  latec chịu kết đông-xả đông
  freeze-thaw test
  thử nghiệm kết đông-tan giá
  freeze-thaw test
  thử nghiệm kết đông-xả đông
  quick-freeze
  kết đông nhanh
  quick-freeze compartment
  khoang kết đông nhanh
  quick-freeze switch
  công tắc kết đông nhanh
  rapid freeze switch
  công tắc kết đông nhanh
  spray freeze
  máy kết đông phun
  kết đông lạnh
  freeze in
  kết đông lạnh (với nhau)
  đóng băng
  anti-freeze
  chống đóng băng
  freeze mechanism
  quá trình đóng băng
  freeze on
  đóng băng lại
  freeze proof
  chịu được sự đóng băng
  freeze up
  sự đóng băng
  freeze-out fraction
  mức đóng băng
  đông cứng
  đông giá
  accelerated freeze drying
  sấy lạnh đông gia tốc
  accelerated freeze process
  quá trình kết đông gia tốc
  accelerated freeze process
  quá trình lạnh đông gia tốc
  đông lại
  freeze on
  kết đông lại
  freeze panes
  kính cửa đông lại
  đông lạnh
  cabinet freeze-drier
  tủ sấy đông (lạnh)
  cabinet freeze-drier
  tủ sấy đông lạnh
  deep-freeze
  kết đông lạnh
  deep-freeze
  đông lạnh sâu
  freeze concentration apparatus
  máy cô đặc đông lạnh
  freeze concentrator
  máy cô đặc đông lạnh
  freeze dehydration
  sấy đông lạnh
  freeze down
  làm đông lạnh
  freeze down
  làm đông lạnh xuống
  freeze etching
  sự chạm khắc đông lạnh
  freeze hole
  cửa quan sát đông lạnh
  freeze hole
  lỗ quan sát đông lạnh
  freeze hole
  mắt quan sát đông lạnh
  freeze in
  kết đông lạnh
  freeze in
  kết đông lạnh (với nhau)
  freeze resistance
  sức đông lạnh
  freeze-dried product
  sản phẩm sấy đông lạnh
  freeze-dry
  sấy đông lạnh
  freeze-refrigerator
  tủ đông lạnh
  mercury freeze method
  phương pháp đông lạnh thủy ngân
  đông nguội
  làm đông lạnh
  freeze down
  làm đông lạnh xuống
  ướp lạnh
  freeze-drying
  phương pháp ướp lạnh và làm khô

  Kinh tế

  buồng lạnh
  cố định
  wages freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  đóng băng
  freeze concentration
  sự làm đông bằng cách làm cho đóng băng
  freeze prices
  đóng băng giá cả
  job freeze
  sự đóng băng công ăn việc làm
  price freeze
  phong tỏa, đóng băng giá cả
  rent freeze
  sự đóng bằng tô kim
  wages freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  phong tỏa
  freeze assets
  phong tỏa tài sản
  price freeze
  phong tỏa giá cả
  price freeze
  phong tỏa, đóng băng giá cả
  sự đóng băng
  job freeze
  sự đóng băng công ăn việc làm
  rent freeze
  sự đóng bằng tô kim
  wages freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  sự đống băng
  job freeze
  sự đóng băng công ăn việc làm
  rent freeze
  sự đóng bằng tô kim
  wages freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  sự ướp lạnh
  thiết bị làm lạnh
  ướp lạnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  boil , heat , continue , go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X