• Kỹ thuật chung

    hệ thống quản lý theo yêu cầu

    Giải thích EN: A system of inventory control in which each work station produces at a rate that is determined by the input requirements of the next station. Giải thích VN: Một hệ thống quản lý sản xuất trong đó mỗi trạm làm việc sản xuất theo một tốc độ được xác định bởi các yêu cầu đầu vào của trạm kế tiếp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X