• /iks´presli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Riêng để, chỉ để; cốt để
  to do something expressly for someone
  làm cái gì cốt để cho ai
  Chính xác rõ ràng, tuyệt đối
  It's expressly forbidden
  Tuyệt đối cấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X