• Cơ khí & công trình

    mô hình nhà máy

    Giải thích EN: The composite of a manufacturing facility constituted by a minimum of two interconnected manufacturing centers with material-transport units such as conveyors, storage areas, and communication systems. Giải thích VN: Phức hợp các thiết bị sản xuất được cấu thành bởi tối thiểu hai tâm sản xuất nối liền nhau với phưong tiện vận tải nguyên vật liệu như tàu hộ tống, khu vực lưu trữ, hệ thống truyền thông.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X