• /¸mænju´fæktʃəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sản xuất; sự chế tạo; sự gia công

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự sản xuất, sự chế tạo, sự gia công

  Cơ - Điện tử

  Sự sản xuất, sự gia công, sự chế tạo

  Kỹ thuật chung

  sự chế tạo
  sự sản xuất
  computer-aided manufacturing (CAM)
  sự sản xuất bằng máy tính
  computer-integrated manufacturing
  sự sản xuất tích hợp máy tính
  continuous manufacturing
  sự sản xuất không ngừng
  extensive manufacturing
  sự sản xuất (hàng) khối
  extensive manufacturing
  sự sản xuất lớn
  plant manufacturing
  sự sản xuất thiết bị
  production manufacturing
  sự sản xuất hàng loạt
  quantity manufacturing
  sự sản xuất (hàng) khối
  repetitive manufacturing
  sự sản xuất (hàng) loạt
  series manufacturing
  sự sản xuất (hàng) loạt

  Kinh tế

  chế tạo
  sản xuất
  flexible manufacturing system
  hệ thống sản xuất linh hoạt
  indirect manufacturing cost
  chi phí gián tiếp trong sản xuất
  manufacturing accounting
  báo cáo kế toán sản xuất
  manufacturing book keeping
  ngân sách sản xuất
  manufacturing budget
  ngân sách sản xuất
  manufacturing capacity
  năng lực sản xuất
  manufacturing consignment
  sự kiểm soát sản xuất
  manufacturing control
  sự kiểm tra sản xuất
  manufacturing control
  sự kiểm soát sản xuất
  manufacturing cost
  các chi phí sản xuất
  manufacturing cost
  chi phí sản xuất
  manufacturing cost
  phí tổn sản xuất
  manufacturing costs
  phí tổn sản xuất
  manufacturing cycle
  chu kỳ sản xuất chế tạo
  manufacturing enterprise
  xí nghiệp sản xuất
  manufacturing expenses
  các khoản chi dùng cho sản xuất
  manufacturing expenses
  các chi phí chung cho sản xuất
  manufacturing for stock building
  sự sản xuất hàng trữ kho
  manufacturing for stock bulling
  sự sản xuất hàng trữ kho
  manufacturing headquarters
  tổng bộ quản lý sản xuất
  manufacturing license
  giấy phép sản xuất
  manufacturing management
  quản lý sản xuất
  manufacturing order
  giấy báo sản xuất
  manufacturing output index
  chỉ số sản xuất của ngành chế tạo
  manufacturing overhead
  chi phí chung cho sản xuất
  manufacturing overheads
  phí tổn gián tiếp sản xuất
  manufacturing shop
  phân xưởng chế tạo, sản xuất
  manufacturing statement
  bảng báo cáo sản xuất
  manufacturing statistics
  thống kê sản xuất
  manufacturing taxation
  sự đánh thuế những mặt hàng sản xuất
  manufacturing to order
  sản xuất theo đơn đặt hàng
  sausage manufacturing line
  dây chuyền sản xuất giò
  sự chế tạo
  sự sản xuất
  manufacturing for stock building
  sự sản xuất hàng trữ kho
  manufacturing for stock bulling
  sự sản xuất hàng trữ kho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X