• /in'tə:pritə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giải thích, người làm sáng tỏ
  Người hiểu (theo một cách nhất định)
  Người trình diễn, người diễn xuất; người thể hiện
  Người phiên dịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ diễn dịch
  card interpreter
  bộ diễn dịch thẻ
  command interpreter
  bộ diễn dịch lệnh
  command line interpreter
  bộ diễn dịch dòng lệnh
  transfer interpreter
  bộ diễn dịch truyền
  bộ diễn giải
  bộ thông dịch
  metafile interpreter
  bộ thông dịch siêu tệp
  reader/interpreter
  bộ đọc/bộ thông dịch
  chương trình thông dịch

  Giải thích VN: Một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc. Các trình thông dịch rất tốt đối với việc học cách lập trình, vì nếu có xảy ra một lỗi, trình thông dịch sẽ cho bạn biết ngay nơi và nguyên nhân thường xảy ra. Bạn có thể sửa đổi ngay tức khắc và cho thực hiện lại chương trình, cứ như vậy mà học cách xây dựng thành công một chương trình.

  trình thông dịch

  Giải thích VN: Một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc. Các trình thông dịch rất tốt đối với việc học cách lập trình, vì nếu có xảy ra một lỗi, trình thông dịch sẽ cho bạn biết ngay nơi và nguyên nhân thường xảy ra. Bạn có thể sửa đổi ngay tức khắc và cho thực hiện lại chương trình, cứ như vậy mà học cách xây dựng thành công một chương trình.

  Xây dựng

  thông dịch viên

  Điện

  máy dịch phiếu

  Giải thích VN: Máy dùng trong máy điện toán 552-máy dịch những phiếu đã xuyên lỗ ra chữ để đọc cho dễ.

  Kỹ thuật chung

  bộ chuyển đổi
  bộ dịch
  electronic interpreter
  bộ dịch điện tử
  chương trình dịch
  người phiên dịch
  trình biên dịch

  Kinh tế

  người giải thích
  người phiên dịch
  người thông dịch
  thông dịch viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X