• /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện tử
  electronic calculator
  máy tính điện tử
  electronic mail (hay email)
  thư tín điện tử
  electronic mailbox
  thiết bị nhận và lưu thư tín điện tử
  electronic dictionary
  kim từ điển
  electronic bike
  xe đợp điện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểu điện tử

  Điện lạnh

  electron
  electronic cloud
  mây electron

  Kỹ thuật chung

  điện tử
  backup electronic system
  hệ thống điện tử dự phòng
  backup electronic system
  hệ thống điện tử dự trữ
  Below Ground Electronic Equipment Enclosures (BGEEE)
  nhà để thiết bị điện tử ngầm dưới đất
  CANELEC Electronic Components Certification (CCC)
  Chứng chỉ các thiết bị điện tử CANELEC
  capacitance electronic disc
  đĩa điện tử điện dung
  capacitance electronic disc
  đĩa tụ điện tử
  capacitance electronic disk
  đĩa điện tử điện dung
  capacitance electronic disk
  đĩa tụ điện tử
  circuit breaker (electronic~)
  bộ ngắt mạch (điện tử)
  Comprehensive Electronic Office (CEO)
  tổng đài điện tử hỗn hợp
  Constituent Electronic Mail System (CEMS)
  hệ thống thư điện tử cấu thành
  consumer electronic device
  thiết bị điện tử dân dụng
  consumer electronic device
  thiết bị điện tử tiêu dùng
  consumer electronic equipment
  thiết bị điện tử dân dụng
  Digital Electronic Signature Test (usuallyas DigEST) (DIGEST)
  Mẫu thử chữ ký điện tử số (thường gọi là DigEST)
  e-cash (electroniccash)
  tiền điện tử
  e-commerce (electroniccommerce)
  thương mại điện tử
  e-journal (electronicjournal)
  báo điện tử
  e-journal (electronicjournal)
  sổ nhật ký điện tử
  e-mail (electronicmail)
  thư điện tử
  e-money (electronicmoney)
  tiền điện tử
  e-text (electronictext)
  văn bản điện tử
  e-world (electronicworld)
  thế giới điện tử
  e-zine (electronicmagazine)
  tạp chí điện tử
  EAX (electronicautomatic exchange)
  tổng tài điện tử tự động
  ECB (electroniccode book)
  sách mã điện tử
  ECB (electroniccode book)
  tập mã điện tử
  ECL (electroniccabling link)
  liên kết bằng cáp điện tử
  ECO (electronic-coupled oscillator)
  bộ dao động ghép điện tử
  EDI (electronicdata interchange)
  sự trao đổi dữ liệu điện tử
  EDI (ElectronicData Interchange)
  trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
  EDIF (electronicdesign interchange format)
  dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
  EDM (electronicdata management)
  sự quản trị dữ liệu điện tử
  EDM (electronicdata management)
  sự quản trị số liệu điện tử
  EDMS (electronicdocument management system)
  hệ thống quản lý tài liệu điện tử
  EDP (electronicdata processing)
  sự xử lý dữ liệu điện tử
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất bằng điện tử
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất trong trường điện tử
  EFT (electronicfunds transfer)
  sự chuyển tiền điện tử
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  EFTS (electronicfunds transfer system)
  hệ thống chuyển tiền điện tử
  EIA (ElectronicIndustries Association)
  hiệp hội công nghiệp điện tử
  electrical and electronic
  điện và điện tử
  Electrical and Electronic Manufacturing Association (EEMA)
  hiệp hội sản xuất thiết bị điện và điện tử
  Electrical, Electronic Electromechanique (partlist) (EEE)
  điện, điện tử và cơ điện (Danh mục từng phần ~)
  Electronic Access to Reference Services (EARS)
  truy nhập điện tử tới các dịch vụ tham chiếu
  electronic accounting machine
  máy kế toán điện tử
  electronic action
  tác dụng điện tử
  electronic adapter
  máy điều hợp điện tử
  electronic address book
  sổ địa chỉ điện tử
  electronic air cleaner
  phin lọc không khí điện tử
  electronic airbag system
  hệ thống túi khí điện tử
  electronic analog computer
  máy tính tương tự điện tử
  electronic analogue computer
  máy tính điện tử tương tự
  electronic analyse
  máy phân tích điện tử
  electronic anemometer
  anemomet điện tử
  electronic anemometer
  phong tốc kế điện tử
  electronic angular momentum
  mômen động lượng của điện tử
  electronic antilocking device
  hệ chống trượt điện tử
  electronic antilocking device
  thiết bị chống nghẽn điện tử
  electronic antiskid system
  hệ chống trượt điện tử
  electronic antiskid system
  thiết bị chống nghẽn điện tử
  electronic archive
  sự lưu trữ điện tử
  electronic automatic exchange
  tổng đài điện tử tự động
  Electronic Automatic Exchange (EAX)
  tổng đài điện tử tự động
  electronic automatic switch
  công tắc điện tử tự động
  Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
  đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử
  electronic balance
  cân điện tử
  electronic ballast
  chấn lưu điện từ
  electronic beam
  chùm tia điện tử
  electronic beam forming
  sự tạo hình chùm điện tử
  electronic beam recording
  sự ghi bằng chùm điện tử
  electronic beam steering
  sự lái chùm điện tử
  Electronic Beam-Addressable Memory (EBAM)
  bộ nhớ điện tử có thể định địa chỉ theo chùm
  electronic bearing cursor
  con chạy phương vị điện tử
  electronic bearing cursor
  vạch phương vị điện tử (rađa)
  electronic bearing line
  con chạy phương vị điện tử
  electronic bearing line
  vạch phương vị điện tử (rađa)
  Electronic Benefits Transfer (EBT)
  chuyển trợ cấp bằng điện tử
  Electronic Book (EB)
  sách điện tử
  electronic brain
  bộ não điện tử
  electronic brain
  óc điện tử
  Electronic Branch Exchange (EBX)
  Tổng đài nhánh điện tử, Tổng đài điện tử cơ quan
  electronic bulletin board
  bảng thông báo điện tử
  electronic bulletin board
  mạng thông báo điện tử
  electronic bulletin board (EBB)
  bảng thông báo điện tử
  Electronic Bulletin Board System (EBBS)
  hệ thống bảng thông báo điện tử
  electronic bulletin boards
  kết nối bằng cáp điện tử
  Electronic Business Data Interchange (EBDI)
  trao đổi dữ liệu kinh doanh điện tử
  electronic cabling link
  kết nối bằng cáp điện tử
  electronic calculating puncher
  máy đục lỗ điện tử
  electronic calculator
  dụng cụ tính điện tử
  electronic calculator
  máy tính điện tử
  electronic calculator
  máy tính tay điện tử
  electronic camera
  máy ảnh điện tử
  electronic carburetor
  cacbuaratơ điện tử
  Electronic Cash (E-CASH)
  tiền điện tử
  electronic chart
  hải đồ điện tử
  Electronic Chart Display Information System (ECDIS)
  hệ thống thông tin hiển thị đồ thị điện tử
  electronic chart reader
  bộ đọc biểu đồ điện tử
  Electronic Charting System (ECS)
  hệ thống lập biểu đồ điện tử
  electronic chopper
  bộ ngắt quãng điện tử
  electronic circuit
  mạch điện tử
  electronic circuit
  mạng điện tử
  electronic circuit integration
  sự tích hợp mạch điện tử
  electronic clock
  khóa điện tử
  electronic clock
  đồng hồ điện tử
  electronic cloud
  mây điện tử
  Electronic Code Book (DES) (ECB)
  Sách mã điện tử (DES)
  electronic code book (ECB)
  sách mã điện tử
  electronic code book (ECB)
  tập mã điện tử
  electronic code-book mode
  chế độ sách mã điện tử
  Electronic Coin Public Telephone (ECPT)
  điện thoại công cộng bỏ tiền điện tử
  electronic commerce
  thương mại điện tử
  electronic commerce (e-commerce)
  thương mại điện tử
  Electronic Commerce (EC)
  thương mại điện tử
  electronic commerce dictionary
  từ điển điện tử
  Electronic Communications Service Provider (ECSP)
  nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử
  electronic commutation
  sự chuyển mạch điện tử
  electronic commutation
  sự đổi nối điện tử
  electronic component
  chi tiết điện tử
  electronic component
  linh kiện điện tử
  electronic component
  thành phần điện tử
  electronic composition
  sự sắp chữ điện tử
  electronic computation or computer
  máy tính điện tử
  electronic computer
  máy tính điện tử
  electronic computer center
  trung tâm máy tính điện tử
  electronic computer configuration
  cấu hình máy tính điện tử
  Electronic Computer Originated Mail (ECOM)
  thư phát sinh từ máy tính điện tử
  electronic computing unit
  bộ tính toán điện tử
  electronic confusion area
  vùng nhầm điện tử (ở rađa)
  electronic connection
  sự kết nối điện tử
  electronic control
  điều khiển điện tử
  electronic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electronic control
  sự điều khiển điện tử
  electronic control system
  hệ điều khiển điện tử
  electronic control system
  hệ thống điều khiển điện tử
  electronic control unit
  bộ kiểm tra điện tử
  electronic control unit (ECU)
  cụm điều khiển điện tử
  electronic controller
  bộ điều khiển điện tử
  electronic cooler
  máy lạnh điện tử
  electronic cooling
  làm lạnh điện tử
  electronic counter
  bộ đếm điện tử
  electronic counter
  mạch đếm điện tử
  electronic counting
  sự đếm điện tử
  electronic counting of the marks
  sự đếm điện tử các điểm quy chiếu
  electronic coupling
  sự ghép điện tử
  Electronic Cross-connect System (ECS)
  hệ thống kết nối chéo điện tử
  electronic crosspoint
  giao điểm điện tử
  electronic current
  dòng điện tử
  Electronic Custom Telephone System (ECTS)
  hệ thống điện thoại mua hàng bằng điện tử
  Electronic Customer Access Program (ECAP)
  chương trình truy nhập khách hàng điện tử
  Electronic Data Gathering, Archiving and Retrieving (EDGAR)
  thu thập, lưu trữ và khôi phục dữ liệu điện tử
  electronic data interchange
  trao đổi dữ liệu điện tử
  electronic data interchange system
  hệ trao đổi dữ liệu điện tử
  electronic data management (EDM)
  sự quản lý dữ liệu điện tử
  electronic data management (EDM)
  sự quản trị số liệu điện tử
  electronic data processing (EDP)
  sự xử lý dữ liệu điện tử
  Electronic Data Processing EquiPment (EDPE)
  thiết bị xử lý dữ liệu điện tử
  electronic data processing machine
  máy xử lý dữ liệu điện tử
  Electronic Data Processing Machine (EDPM)
  thiết bị xử lý dữ liệu điện tử
  electronic data processing system
  bộ xử lý dữ liệu điện tử
  Electronic Data Processing System (EDPS)
  hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
  Electronic Data-Gathering Equipment (EDGE)
  thiết bị thu gom dữ liệu điện tử
  electronic datebook
  nhật ký điện tử
  Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC)
  bộ tính toán tự động bộ nhớ trì hoãn điện tử
  Electronic Design Automation (EDA)
  tự động hóa thiết kế điện tử
  electronic device
  dụng cụ điện tử
  electronic device
  linh kiện điện tử
  electronic device
  thành phần điện tử
  electronic device
  thiết bị điện tử
  electronic digital computer
  máy tính điện tử số
  electronic digital computer
  máy tính số điện tử
  Electronic Digital Computer (EDC)
  máy tính số điện tử
  Electronic Digital System Cross-connect (EDSX)
  kết nối chéo hệ thống số điện tử
  electronic direction reverser
  bộ đảo hướng điện tử
  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
  máy tính tự động biến số rời rạc điện tử
  electronic display
  màn hình điện tử
  electronic display micrometric head
  đầu vi kế hiển thị điện tử
  electronic document
  tài liệu điện tử
  electronic document
  tư liệu điện tử
  Electronic Document Coordinator (EDC)
  bộ phối hợp tài liệu điện tử
  Electronic Document Distribution (EDD)
  phân bố tư liệu điện tử
  electronic document management system (EDMS)
  hệ thống quản lý tài liệu điện tử
  Electronic Document Service of ITU (ITUDOCS)
  Dịch vụ văn bản điện tử của ITU
  Electronic Dot Generation (EDG)
  tạo dấu chấm điện tử
  electronic duplicator
  máy sao điện tử
  electronic editing
  biên tập điện tử
  electronic editing
  biên soạn điện tử
  electronic efficiency
  hiệu suất điện tử
  electronic engine control (EEC)
  điều khiển động cơ bằng điện tử
  electronic engineer
  kỹ sư điện tử
  electronic engineering
  kỹ thuật điện tử
  electronic engineering
  ngành chế tạo điện tử
  electronic engraving
  sự chế bản điện tử
  electronic engraving
  sự khắc in điện tử
  electronic equipment
  trang bị điện tử
  electronic eye
  mắt điện tử
  electronic filing
  sự tạo tệp điện tử
  electronic filing
  thư mục điện tử
  Electronic Filing Identification Number (EFIN)
  số nhận dạng hồ sơ điện tử
  electronic flowmeter
  lưu lượng điện tử
  electronic food-thawing system
  hệ tan giá điện tử
  electronic food-thawing system
  hệ thống tan giá điện tử
  electronic food-thawing system
  hệ xả đá (bằng) điện tử
  electronic forms
  biểu mẫu điện tử
  electronic formula
  công thức điện tử
  electronic frequency control
  điều khiển tần số điện tử
  electronic fuel injection (EFIor EFi)
  hệ thống phun nhiên liệu bằng điện tử
  electronic fund transfer (EFT)
  chuyển tiền điện tử (EFT)
  electronic fund transfer at point of sale
  chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  electronic funds transfer (EFT
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  Electronic Funds Transfer (EFT)
  chuyển tiền điện tử
  electronic funds transfer (EFT)
  sự chuyển tiền điện tử
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  Electronic Funds Transfer System (EFTS)
  hệ thống chuyển tiền điện tử
  electronic gage
  calip điện tử
  electronic gage
  dưỡng điện tử
  electronic game
  trò chơi điện tử
  electronic gauge
  calip điện tử
  electronic gauge
  dưỡng điện tử
  electronic generator
  máy phát điện tử
  electronic heat capacity
  nhiệt dung điện tử
  electronic heat conductivity
  độ dẫn nhiệt điện tử
  electronic heating
  sự nung điện tử
  electronic ignition
  sự đánh lửa điện tử
  electronic ignition
  sự mồi điện tử
  electronic ignition system
  hệ thống đánh lửa điện tử
  electronic image
  ảnh điện tử
  electronic imaging
  sự tạo ảnh điện tử
  Electronic Industries Association
  hiệp hội công nghiệp điện tử
  Electronic Industries Association (EIA)
  Hiệp hội công nghiệp điện tử (EIA)
  Electronic Information Corporation (EIC)
  công ty kinh doanh thông tin điện tử
  Electronic Information Exchange System (EIES)
  hệ thống trao đổi thông tin điện tử
  Electronic Information Systems (EIS)
  các hệ thống thông tin điện tử
  electronic inlay
  hình khảm điện tử
  electronic instrument
  khí cụ điện tử
  electronic instrument
  dụng cụ đo điện tử
  electronic instrument
  thiết bị điện tử
  electronic instrument module
  môđun khí cụ điện tử
  electronic integrated circuit
  mạch tích hợp điện tử
  electronic intelligence
  trí tuệ điện tử
  electronic interference
  nhiễu điện tử
  electronic interference
  giao thoa điện tử
  electronic interlocking
  liên khóa điện tử
  electronic interpolation
  phép nội suy điện tử
  electronic interpreter
  bộ dịch điện tử
  electronic journal
  báo điện tử
  electronic journalism-FJ
  báo chí điện tử
  electronic key
  khóa điện tử
  electronic key
  phím điện tử
  electronic key system
  hệ khóa điện tử
  electronic key system
  hệ phím điện tử
  Electronic Key Telephone System (EKTS)
  hệ thống điện thoại nội bộ điện tử
  electronic leak detector
  máy dò ga điện tử
  electronic leak detector
  máy dò gas [khí] điện tử
  electronic library
  thư viện điện tử
  electronic liquid level control
  điều chỉnh mức lỏng điện tử
  electronic liquid level control
  hiệu chỉnh mức lỏng điện tử
  electronic liquid level control
  sự khống chế mức lỏng điện tử
  electronic liquid level control system
  hệ khống chế mức lỏng điện tử
  electronic liquid level control system
  hệ thống khống chế mức lỏng điện tử
  electronic lithography
  in litô điện tử
  electronic locator
  bộ định vị điện tử
  electronic lock
  khóa điện tử
  electronic log
  nhật ký điện tử
  electronic magazine
  tạp chí điện tử
  Electronic Magazine (EZINE)
  tạp chí điện tử
  electronic mail
  bưu điện điện tử
  electronic mail
  thư (từ) điện tử
  Electronic Mail (EM)
  thư điện tử
  Electronic Mail (EMAIL)
  e-mail, thư điện tử
  electronic mail address
  địa chỉ thư điện tử
  electronic mail and message system
  hệ thống thông điệp và thư điện tử
  Electronic Mail Broadcast to a Roaming Computer (EMBARC)
  thư điện tử phát quảng bá tới một máy tính chuyển vùng
  electronic mail directory
  thư mục điện tử
  electronic mail editor
  trình soạn thảo thư điện tử
  electronic mail message
  nội dung thư điện tử
  electronic mail message
  thông báo thư điện tử
  electronic mail service
  dịch vụ thư điện tử
  electronic mail system
  hệ thống thư điện tử
  Electronic Mail System (EMS)
  hệ thống thư điện tử
  electronic mailbox
  hộp thư điện tử
  electronic map
  hải đồ điện tử
  electronic measuring machine
  máy đo điện tử
  electronic media
  phương tiện điện tử
  electronic megohmmeter
  mêgôm kế điện tử
  electronic memory
  bộ nhớ điện tử
  electronic message
  thông điệp điện tử
  Electronic Message Service (EMS)
  dịch vụ nhắn tin điện tử
  electronic message switch
  sự chuyển thông báo điện tử
  electronic message system
  hệ thông báo điện tử
  electronic message system
  hệ thống thông báo điện tử
  Electronic Messaging Association (EMA)
  hiệp hội nhắn tin điện tử
  electronic meter
  máy đo (kiểu) điện tử
  electronic microphone
  micrô điện tử
  electronic migration
  di chuyển điện tử
  electronic module
  môđun điện tử
  electronic money
  tiền điện tử
  electronic multimeter
  bội kế điện tử
  electronic music
  âm nhạc điện tử
  electronic musical instrument
  nhạc cụ điện tử
  electronic network
  mạch điện tử
  electronic network
  mạng điện tử
  Electronic News Gathering/Outside Broadcast (ENG/OB)
  thu thập tin tức điện tử/phát quảng bá ra
  electronic noise generator (ENG)
  máy tạo tiếng ồn điện tử
  electronic number
  điện tử số
  electronic numerical integrator and calculator (ENIAC)
  máy tính và bộ tích phân bằng điện tử
  electronic office
  văn phòng điện tử
  electronic ohmmeter
  ôm kế điện tử
  electronic optical disk
  đĩa quang điện tử
  electronic orbit
  quỹ đạo điện tử
  electronic oscillation
  sư dao động điện tử
  electronic oscillator
  bộ dao động điện tử
  electronic overlay
  sự chồng điện tử
  electronic overlay
  sự phủ điện tử
  electronic paint system
  hệ thống tô màu điện tử
  electronic pantograph
  máy vẽ truyền điện tử
  electronic paramagnetism
  tính thuận từ điện tử
  electronic partition function
  hàm phân bố điện tử
  electronic pattern generator
  bộ tạo dạng điện tử
  electronic payment
  sự thanh toán điện tử
  electronic pen
  bút (chì) điện tử
  electronic pen
  bút điện tử
  electronic pencil
  bút điện tử
  Electronic Phase Shifter (EPS)
  bộ dịch pha điện tử
  electronic phase-angle meter
  pha điện tử
  electronic photo album
  tập ảnh điện tử
  electronic photocomposition
  quang sắp chữ điện tử
  electronic photography
  chụp ảnh điện tử
  electronic picture source
  nguồn hình ảnh điện tử
  Electronic Point Of Sale (EPOS)
  điểm bán hàng điện tử
  electronic point-of-sale (EPS)
  điểm bán hàng điện tử
  electronic polarization
  phân cực do điện tử
  electronic polarization
  sự phân cực điện tử
  electronic post office
  bưu điện điện tử
  electronic power supply
  bộ nguồn điện tử
  Electronic Private Automatic Branch Exchange (EPABX)
  Tổng đài PABX điện tử
  electronic publishing
  chế bản điện tử
  electronic publishing
  ấn loát điện tử
  electronic publishing
  sự chế bản điện tử
  electronic raster scanning
  sự dò điện tử
  electronic recording
  sự ghi điện tử
  electronic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện tử
  electronic refrigerator
  tủ lạnh điện tử
  electronic regulator
  bộ ổn định điện tử
  electronic regulator
  ổn áp điện tử
  electronic relay Tale
  rơle điện tử Tale
  electronic scanning
  sự quét điện tử
  electronic scanning antenna
  dây trời quét điện tử
  electronic scanning antenna
  ăng ten quét điện tử
  electronic security
  sự an toàn điện tử
  Electronic Security Number (ESN)
  số an toàn điện tử
  electronic shopping
  sự mua hàng điện tử
  electronic signature
  chữ ký điện tử
  electronic slide control
  hệ thống chống trượt điện tử
  Electronic Software Distribution (ESD)
  phân bố phần mềm điện tử
  Electronic Software Licensing (ESL)
  cấp đăng ký phần mềm điện tử
  electronic specific heat
  nhiệt dung riêng điện tử
  electronic spectrum
  quang phổ điện tử
  electronic speech synthesis
  tổng hợp tiếng nói điện tử
  electronic speed control
  điều khiển tốc độ điện tử
  electronic speedometer
  đồng hồ đo tốc độ điện tử
  electronic spin control
  hệ thống chống trượt điện tử
  electronic spreadsheet
  bảng tính điện tử
  electronic spreadsheet program
  chương trình bảng tính điện tử
  electronic squaring circuit
  mạch điện tử
  electronic statical machine
  máy thống kê điện tử
  electronic statistical machine
  máy thống kê điện tử
  electronic stencil
  khuôn tô điện tử
  electronic stencil
  giấy nến điện tử
  electronic stimulator
  bộ kích thích điện tử
  electronic storage
  bộ nhớ điện tử
  electronic storage device
  thiết bị nhớ điện tử
  electronic structure
  cấu trúc điện tử
  electronic stylus
  bút điện tử
  electronic surge arrester
  bộ chống tăng vọt điện tử
  electronic surveillance
  giám sát điện tử
  Electronic Surveillance Assistance Centre (ESAC)
  trung tâm trợ giúp giám sát điện tử
  electronic switch
  bộ chuyển mạch điện tử
  electronic switch
  chuyển mạch điện tử
  Electronic Switched Network (ESN)
  mạng chuyển mạch điện tử
  electronic switching
  sự chuyển mạch điện tử
  electronic switching system
  hệ chuyển mạch điện tử
  electronic switching system
  hệ đóng-ngắt (mạch) bằng điện tử
  electronic switching system
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic Switching System (ESS)
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic Switching System exchange (ESSX)
  tổng đài của hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic switching system Program Language (EPL)
  ngôn ngữ lập trình của hệ thống chuyển mạch điện tử
  electronic switching system-ESS
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic System Test Equipment (ESTA)
  thiết bị đo thử hệ thống điện tử
  electronic tablet
  bảng điện tử
  electronic tachometer
  tốc kế vòng điện tử
  Electronic Tandem Network (ETN)
  Mạng Tandem điện tử
  Electronic Tandem Switching Administration Channel Interface (ETSACI)
  Giao diện kênh - quản trị chuyển mạch Tandem điện tử
  electronic tap
  vòi điện tử
  electronic technique
  kỹ thuật điện tử
  electronic temperature controller
  bộ cảm biến nhiệt điện tử
  electronic test pattern
  hình mẫu thử điện tử
  electronic test patterns
  mẫu thư điện tử
  electronic text
  text điện tử
  electronic text
  văn bản điện tử
  electronic text transfer
  sự chuyển văn bản điện tử
  electronic thermometer
  nhiệt kế điện từ
  electronic thermometer
  nhiệt kế điện tử
  electronic thermostat
  rơle nhiệt độ điện tử
  electronic thermostat
  tecmostat điện tử
  electronic thermostat
  thermostat điện tử
  electronic timer
  bộ định thời điện tử
  electronic trading
  thương mại điện tử
  electronic traffic
  lưu lượng điện tử
  electronic traffic
  lưu thông điện tử
  Electronic Transactions Integrated Services (ETIS)
  các dịch vụ giao dịch tích hợp điện tử
  Electronic Transmitter Identification Number (ETIN)
  số nhận dạng máy phát điện tử
  electronic tube
  đèn điện tử
  electronic tube
  ống điện tử
  electronic tube
  van điện tử
  electronic tuning
  sự điều chỉnh điện tử
  electronic tuning range
  dải điều chỉnh điện tử
  electronic tuning sensitivity
  bộ nhạy điều hưởng điện tử
  electronic typewriter
  máy đánh chữ điện tử
  electronic unit
  tủ lạnh điện tử
  electronic valve
  đèn điện tử
  electronic valve
  van điện tử
  electronic video recording
  sự ghi video điện tử
  electronic viewfinder
  kính ngắm điện tử
  electronic voltage detector stick
  sào thử điện điện tử
  electronic voltage regulator
  bộ ổn áp điện tử
  electronic voltmeter
  von kế điện tử
  Electronic Warfare (EW)
  cuộc chiến tranh điện tử
  electronic watch
  đồng hồ điện tử
  electronic worksheet
  bảng tính điện tử
  electronic workstation
  trạm làm việc điện tử
  electronic world
  thế giới điện tử
  electronic writing
  sự ghi điện tử
  EMDIR (electronicmail directory)
  thư mục điện tử
  EMMS (electronicmail and message system)
  hệ thống thông điệp và thư điện tử
  EMS (electronicmail system)
  hệ thống thư điện tử
  ENG (electronicnoise generator)
  máy tạo tiếng ồn điện tử
  EPSS (electronicperformance support system)
  hệ thống hỗ trợ hiệu suất điện tử
  ESP (electronicpoint-of-sale)
  điểm bán hàng điện tử
  ETT (electronictext transfer)
  sự chuyển văn bản điện tử
  European Electronic Mail Association (EEMA)
  Hiệp hội thư điện tử châu Âu
  Expanded Electronic tandem switching Dialling Plan (EEDP)
  kế hoạch quay số của chuyển mạch tandem điện tử mở rộng
  Ferro - Electronic PROM (FEROM)
  PROM điện tử - sắt từ
  Ferro Electronic RAM (FERAM)
  RAM điện tử - sắt từ
  Financial Electronic Data Interchange (FEDI)
  trao đổi dữ liệu điện tử tài chính
  Free EDucational electronic Mail (FRDSMAIL)
  thư điện tử giáo dục miễn phí
  functional electronic block
  khối điện tử chức năng
  Government Electronic Messaging and Document Exchange Service (GEMDES)
  dịch vụ trao đổi tài liệu và nhắn tin điện tử của chính phủ
  industrial electronic equipment
  thiết bị điện tử công nghiệp
  industrial electronic tube
  đèn điện tử công nghiệp
  Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
  Học viện Kỹ sư Điện và Điện tử
  integrated electronic component
  linh kiện điện tử tích hợp
  integrated electronic system
  hệ thống điện tử tích hợp
  Interactive Electronic Mail Standard Identification (IEMSI)
  nhận dạng tiêu chuẩn thư điện tử tương tác
  Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA)
  Hiệp hội phát triển Công nghiệp Điện tử Nhật Bản
  Joint Electronic Data Interchange (JEDI)
  trao đổi chung dữ liệu điện tử
  Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)
  sáng kiến chung về thanh toán điện tử
  lamp of electronic concentration
  đèn công suất thu đậm điện từ
  Multispectral Electronic Self-Scanning Radiometer (MESSR)
  bức xạ kế tự quét đa phổ điện tử
  National Electronic Components Quality Assessment System (NECQ)
  hệ thống đánh giá chất lượng các cấu điện tử quốc gia
  Non PROprietary reliaBLe Electronic Mail (NOPROBLEM)
  thư điện tử đáng tin cậy không đặc quyền
  on-screen electronic book
  sách điện tử
  opto electronic amplifier
  bộ khuếch đại quang điện tử
  opto electronic integrated circuit (OEIC)
  mạng tích hợp quang điện tử
  opto electronic scanner
  bộ quét quang điện tử
  opto-electronic component
  linh kiện quang điện tử
  opto-electronic logic
  mạch logic quang điện tử
  personal electronic transaction (PET)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  personal electronic transactor (PET)
  bộ giao dịch điện tử cá nhân
  PET (Personalelectronic transaction)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  PET (Personalelectronic transactor)
  bộ giao dịch điện tử cá nhân
  Protocol for Electronic Data Exchange (PEDE)
  giao thức để trao đổi dữ liệu điện tử
  Public Electronic Network (PEN)
  mạng điện tử công cộng
  reed relay electronic exchange
  tổng đài rơle cọng từ điện tử
  Reliability of Electronic Business Information (REBI)
  độ tin cậy của thông tin kinh doanh Điện tử
  SAMMS Procurement by Electronic Data Exchange (SPEDE)
  Mua sắm SAMMS bằng trao đổi dữ liệu điện tử
  secure electronic transaction (SET)
  giao dịch điện tử an toàn
  Secure Electronic Transactions (SET)
  các giao dịch điện tử an toàn
  Standard Electronic Module (SEM)
  môđun điện tử tiêu chuẩn
  Trade Electronic Data Interchange Systems (TEDIS)
  các hệ thống trao đổi số liệu điện tử thương mại
  United Nations Joint Electronic Data Interchange (UNJEDI)
  Trao đổi số liệu điện tử chung của Liên Hiệp Quốc
  Universal Digital Electronic Computer (UDEC)
  máy tính điện tử số vạn năng
  Universal Electronic Pay out System (UEPS)
  hệ thống trả tiền điện tử phổ thông
  VESA (VideoElectronic Standards Association)
  hiệp hội tiêu chuẩn điện tử Video-VESA
  Work Group For Electronic Data Interchange (EEDI)
  Nhóm làm việc về trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
  World-wide Electronic Publishing Network (WEPN)
  mạng xuất bản điện tử toàn cầu

  Kinh tế

  sự đốt nóng bằng điện tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X