• (đổi hướng từ Organisms)
  /'ɔ:gənizm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ thể; sinh vật
  he 's studying the organisms in water
  ông ta đang nghiên cứu các sinh vật ở dưới nước
  Cơ quan, tổ chức, cơ cấu tổ chức, hệ thống
  social organism
  cơ cấu tổ chức xã hội

  Chuyên ngành

  Y học

  cơ thể
  n- sinh vật

  Kinh tế

  cơ thể
  sinh vật
  aerobic organism
  vi sinh vật ưa khí
  anaerobic organism
  vi sinh vật kỵ khí
  vi sinh vật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X