• (đổi hướng từ Participating)
  BrE /pɑ:'tɪsɪpeɪt/
  NAmE /pɑ:r'tɪsɪpeɪt/

  Hình thái từ

  • Past + PP : participated BrE /pɑ:'tɪsɪpeɪtɪd/ NAmE /pɑ:r'tɪsɪpeɪtɪd/
  • Ving: participating BrE /pɑ:'tɪsɪpeɪtɪŋ/ NAmE /pɑ:'tɪsɪpeɪtɪŋ/ NAmE /pɑ:r'tɪsɪpeɪtɪŋ/

  Thông dụng

  Động từ

  Tham gia, tham dự; cùng góp phần, bị lôi cuốn vào (một hoạt động)
  to participate in something
  cùng góp phần vào cái gì
  to participate with somebody
  cùng tham gia với ai
  ( + of) có phần nào, phần nào mang tính chất
  his poems participate of the nature of satire
  thơ của anh ta phần nào mang tính chất châm biếm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tham gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X