• Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống đo trong nghề in dựa trên poăng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hệ phân in
  hệ poang
  hệ thống điểm

  Giải thích EN: A system of evaluating a job for compensation purposes by assigning point values to various features of the job, e.g., decision-making required, physical arduousness, working conditions, etc.; the total point value determines the payment for the job. Giải thích VN: Hệ thống đánh giá công việc bằng cách chấm điểm cho các khía cạnh của công việc với mục đích trả lương. Ví dụ, khả năng đưa ra quyết định, mức độ vất vả về thể chất, điều kiện lao động,.v.v.Tổng điểm đánh giá mức lương của công việc.

  Didot point system
  hệ thống điểm Didot
  point-to-point system
  hệ thống điểm-điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X