• /´kwɔntitətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) số lượng
  quantitative change
  biến đổi về lượng
  Định lượng
  quantitative analysis
  (hoá học) phân tích định lượng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  số lượng, định lượng

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc số lượng, định lượng

  Toán & tin

  số lượng, định lượng

  Y học

  thuộc lượng, định lượng

  Kỹ thuật chung

  định lượng
  quantitative analysis
  phân tích định lượng
  quantitative analysis
  sự phân tích định lượng
  quantitative characteristic
  đặc trưng định lượng
  quantitative estimation
  đánh giá định lượng
  quantitative method
  phương pháp định lượng
  quantitative relation
  quan hệ định lượng
  quantitative response
  kết quả định lượng
  quantitative test
  phép xác định định lượng
  standardless quantitative analysis
  phân tích định lượng không dùng mẫu chuẩn
  số lượng
  quantitative response
  kết cục số lượng

  Kinh tế

  định lượng
  quantitative analysis
  phân tích định lượng
  quantitative market research
  nghiên cứu định lượng thị trường
  quantitative marketing research
  nghiên cứu tiếp thị định lượng
  quantitative research
  sự nghiên cứu định lượng
  số lượng
  quantitative control
  sự kiểm soát về số lượng
  quantitative credit restriction
  sự hạn chế số lượng tín dụng
  quantitative credit restriction
  sự hạn chế về số lượng tín dụng
  quantitative factor
  nhân tố số lượng
  quantitative limitation
  sự hạn chế về số lượng
  quantitative trade quota
  hạn ngạch số lượng mậu dịch
  về số lượng
  quantitative control
  sự kiểm soát về số lượng
  quantitative credit restriction
  sự hạn chế về số lượng tín dụng
  quantitative limitation
  sự hạn chế về số lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X