• /'fæktə /

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân tố
  human factor
  nhân tố con người
  Người quản lý, người đại diện
  Người buôn bán ăn hoa hồng
  ( Ê-cốt) người quản lý ruộng đất
  (toán học) thừa số
  (kỹ thuật) hệ số
  factor of safety
  hệ số an toàn

  Hình thái từ


  Động từ

  Xem như một nhân tố
  It is factored into all strategic investment decisions
  Nó được xem như một nhân tố trong tất cả các quyết định đầu tư chiến lược.

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhân tử, nhân tố, thừa số, hệ số
  factor of a polynomial
  nhân tử của một đa thức
  factor of a term
  thừa số của một số
  accumulation factor
  nhân tủ tích luỹ (nhân tử 1+r trong A=P(1+r)n trong
  adjustment factor
  nhân tử điều chỉnh
  amplification factor
  hệ số khuếch đại
  attenuation factor
  nhân tử suy giảm, hệ số tắt dần
  bearing capacity factor
  hệ số tải chung
  common factor
  nhân tử chung
  aomposition factor
  nhân tố hợp thành
  constant factor
  nhân tử không đổi, thừa số không đổi
  conversion factor
  nhân tử chuyển hoán
  correction factor
  hệ số hiệu chính
  coupling factor
  hệ số ghép
  damping factor
  hệ số làm tắt dần
  delay factor
  hệ số trễ, đại lượng trễ
  depolarizing factor
  nhân tố khử cực
  determining factor
  yếu tố xác định
  direct factor
  (đại số ) nhân tử trực tiếp
  dissipation factor
  hệ số hao tán
  distorsion factor
  hệ số méo
  divergence factor
  hệ số phân kỳ
  efficiency factor
  (thống kê ) hệ số hiệu quả; (điều khiển học ) hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  extraneous factor
  nhân tử ngoại lai
  feedback factor
  (điều khiển học ) hệ số liên hệ ngược
  form factor
  hệ số dạng (của một trường)
  frequency factor
  nhân tử tần số
  gain factor
  hệ số khuếch đại
  general factor
  (thống kê ) nhân tố chung (cho tất cả các biến)
  integrating factor
  (giải tích ) nhân tử lấy tích phân
  interaction factor
  hệ số tương tác
  invariant factor
  nhân tử bất biến
  load factor
  hệ số tải
  loss factor
  (điều khiển học ) hệ số tổn thất
  modulation factor
  hệ số biến điệu
  monomial factor of an expression
  nhân tử đơn thức của một biểu thức
  mutual coupling factor
  (điều khiển học ) hệ số liên hệ tương hỗ
  normalization factor
  nhân tử chuẩn hoá
  operational factor
  (điều khiển học ) đặc trưng làm việc, tham số tác dụng, tham biến tác dụng
  output factor
  (điều khiển học ) hệ số hiệu suất
  periodicity factor
  (giải tích ) nhân tử tuần hoàn
  phase factor
  (điều khiển học ) hằng số pha, thừa số pha
  post factor
  nhân tử sau (bên phải)
  prime factor
  [thừa số, nhân tử] nguyên tố
  propogation factor
  hệ số truyền
  rationalizing factor
  nhana tử hữu tỷ hoá
  safety factor
  hệ số an toàn
  selectivity factor
  hệ số tuyển lựa
  shape factor
  hệ số dạng
  single scale factor
  hệ số chuyển dịch đơn vị
  smoothing factor
  hệ số trơn
  stability factor
  hệ số ổn định
  stabilization factor
  (điều khiển học ) hệ số ổn định hoá
  utilization factor
  hệ số sử dụng
  visibility factor
  độ nhìn thấy tương đối, độ thị kiến

  Cơ - Điện tử

  Yếu tố, tác nhân, hệ số, thừa số

  Xây dựng

  phân tố

  Kỹ thuật chung

  chỉ số
  chỉ tiêu
  annual capacity factor
  chỉ tiêu năng suất năm
  capacity factor
  chỉ tiêu năng suất
  mass factor of building
  chỉ tiêu chất lượng nhà ở
  nhân tố
  cardinal factor
  nhân tố chủ yếu
  composition factor
  nhân tố hợp thành
  depolarizing factor
  nhân tố khử
  factor analysis
  phân tích nhân tố
  factor comparison
  sự đối chiếu nhân tố
  fatigue factor
  nhân tố mỏi
  human factor
  nhân tố con người
  severity factor
  các nhân tố quan trọng
  time factor
  nhân tố thời gian
  transfer factor
  nhân tố biến năng
  work factor
  nhân tố hoạt động
  nhân tử
  accumulation factor
  nhân tử tích lũy
  adjustment factor
  nhân tử điều chỉnh
  adjustment factor
  nhân tử ngoại lai
  attenuation factor
  nhân tử suy giảm
  common factor
  nhân tử chung
  constant factor
  nhân tử không đổi
  conversion factor
  nhân tử chuyển hoán
  direct factor
  nhân tử trực tiếp
  extraneous factor
  nhân tử ngoại
  factor of a polynomial
  nhân tử của một đa thức
  frequency factor
  nhân tử tấn số
  frequency factor
  nhân tử tần số
  idem-factor
  nhân tử lũy đẳng
  integrating factor
  nhân tử lấy tích phân
  integrating factor
  nhân tử tích hợp
  invariant factor
  nhân tử bất biến
  monomial factor of an expression
  nhân tử đơn thức của một biểu thức
  normalization factor
  nhân tử chuẩn hóa
  periodicity factor
  nhân tử tuần hoàn
  post factor
  nhân tử sau
  post factor
  nhân tử sau (bên phải)
  prime factor
  nhân tử nguyên tố
  rationalizing factor
  nhân tử hữu tỷ hóa
  rationalizing factor
  nhân tử quan hệ
  hệ số
  số nhân
  gas multiplication factor
  hệ số nhân khí
  multiplication factor
  hệ số nhân
  multiplication factor
  thừa số nhân
  multiplier factor
  hệ số nhân
  thông số
  critical load factor
  thông số tải trọng tới hạn
  operation factor
  thông số làm việc

  Kinh tế

  hệ số
  người bao thanh toán
  người đại lý độc lập
  người môi giới buôn bán (hàng hóa)
  người quản lý ruộng
  người quản lý ruộng đất
  nhân số
  nhân tố
  bullish factor
  nhân tố tăng lên
  bunker adjustment factor
  nhân tố điều chỉnh nhiên liệu
  certainty factor
  nhân tố có tính xác định
  currency adjustment factor
  nhân tố điều chỉnh trị giá tiền tệ
  dissuading factor for making a purchase
  nhân tố kìm hãm mua (hàng)
  elasticity factor
  nhân tố co dãn
  elasticity factor
  nhân tố co giãn
  factor analysis
  phân tích nhân tố
  factor influence
  nhân tố ảnh hưởng
  food factor
  nhân tố thức ăn
  inertia factor
  nhân tố sức ì
  inertia factor
  nhân tố trì trệ
  inflation factor excluded
  đã loại bỏ nhân tố lạm phát
  inflation factor included
  chưa loại bỏ nhân tố lạm phát
  inhibiting factor
  nhân tố kìm hãm
  key factor in production
  nhân tố sản xuất chủ yếu
  limiting factor
  nhân tố hạn chế
  low stowage factor
  nhân tố xếp chở thấp
  market factor
  nhân tố thị trường
  minus factor
  nhân tố tăng trưởng âm
  negative factor
  nhân tố âm
  oxygen factor
  nhân tố oxi
  psychological factor
  nhân tố tâm lý
  pull factor
  nhân tố hấp dẫn
  quality factor
  nhân tố chất lượng
  quantitative factor
  nhân tố số lượng
  quasi-fixed factor
  nhân tố gần như cố định
  subjective factor
  nhân tố chủ quan
  supply factor
  nhân tố cung cấp
  variable factor
  nhân tố biến động, biến đổi
  X factor
  nhân tố chưa biết
  X factor
  nhân tố X
  nhân tử, số nhân
  quản gia
  thành phần
  animal protein factor
  thành phần đạm động vật
  antibacterial factor
  thành phần kháng vi khuẩn
  dietary factor
  thành phần ăn kiêng
  nutritive factor
  thành phần dinh dưỡng
  thương nhân trung gian
  yếu tố
  yếu tố sản xuất
  conditional factor demand function
  hàm cầu có điều kiện cho yếu tố sản xuất
  factor abundance
  sự dồn dào các yếu tố sản xuất
  factor analysis
  phân tích yếu tố (sản xuất)
  factor cost
  chi phí yếu tố sản xuất
  factor cost
  phí tổn yếu tố (sản xuất)
  factor endowment
  nguồn lực (các yếu tố sản xuất)
  factor income
  thu nhập yếu tố (sản xuất)
  factor intensity
  cường độ yếu tố (sản xuất)
  factor markets
  các thị trường yếu tố sản xuất
  factor mix
  tổ hợp yếu tố sản xuất
  factor mobility
  tính lưu động của yếu tố sản xuất
  factor of productions
  các yếu tố sản xuất
  factor price
  giá yếu tố (sản xuất)
  factor price equalization theorem
  định lý về sự cân bằng yếu tố (sản xuất)
  factor proportions
  các tỉ lệ yếu tố sản xuất
  factor proportions
  các tỉ phần yếu tố (sản xuất)
  factor reversal
  đảo ngược yếu tố (sản xuất)
  factor utilization
  sự sử dụng yếu tố (sản xuất)
  factor utilization
  việc sử dụng yếu tố (sản xuất)
  factor-price equalization
  sự cân bằng giá cả yếu tố sản xuất
  factor-price frontier
  giới hạn giá cả yếu tố (sản xuất)
  international factor mobility
  sự lưu động quốc tế của yếu tố sản xuất
  specific factor of production
  yếu tố sản xuất đặc định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X