• /'mɑ:kitiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp thị

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thương mại hóa

  Xây dựng

  phát thị

  Kinh tế

  đi chợ
  đi mua hàng
  nghiệp vụ bán hàng
  thị trường học
  international marketing
  thị trường học quốc tế
  micro-marketing
  thị trường học vi mô
  tiếp thị

  Giải thích VN: Chuyển dịch hàng hóa và dịch vụ từ người cung cấp đến người tiêu thụ. Điều này bao hàm nguồn gốc sản phẩm, thiết kế, phát triển, phân phối, quảng cáo, kích thích (khuyến mãi), thông báo rộng rãi cũng như phân tích thị trường để biết rõ thị trường nào tương hợp.

  area marketing
  tiếp thị học khu vực
  brand marketing
  tiếp thị nhãn hiệu
  commodity marketing
  tiếp thị hàng hóa
  company marketing opportunity
  cơ hội tiếp thị của công ty
  concentrated marketing
  tiếp thị tập trung
  consumer marketing
  tiếp thị (những) sản phẩm tiêu dùng
  contractual vertical marketing system
  hệ thống tiếp thị hàng dọc theo hợp đồng
  cooperative marketing
  tiếp thị hợp tác (giữa một số người sản xuất)
  corporate marketing system
  hệ thống tiếp thị của công ty
  corporate vertical marketing system
  hệ thống tiếp thị hàng dọc của công ty
  cost of marketing
  chi phí tiếp thị
  counter marketing
  chiến dịch phản tiếp thị
  counter marketing
  cuộc vận động tiếp thị đối lập
  differentiated marketing
  sách lược tiếp thị phân biệt
  direct marketing
  tiếp thị trực tiếp
  ecological marketing concept
  quan niệm tiếp thị sinh thái
  export marketing
  tiếp thị xuất khẩu
  four P's of marketing
  bốn chữ P tiếp thị
  holistic marketing
  tiếp thị toàn diện
  hotel sales and marketing association
  hiệp hội quốc tế về tiếp thị và kinh doanh khách sạn
  incentive marketing
  tiếp thị khuyến khích
  industrial marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị công nghiệp
  integrated marketing
  tiếp thị tổng hợp
  interactive marketing
  tiếp thị qua lại
  international marketing
  tiếp thị quốc tế
  macro-marketing
  tiếp thị vĩ mô
  marketing activity
  hoạt động tiếp thị
  marketing agreement
  thỏa ước tiếp thị
  marketing analysis
  phân tích tiếp thị
  marketing analyst
  nhân viên phân tích tiếp thị
  marketing boards
  các ban tiếp thị
  marketing budget
  ngân sách tiếp thị
  marketing campaign
  chiến dịch tiếp thị
  marketing campaign
  cuộc vận động tiếp thị
  marketing cases
  những ca tiếp thị
  marketing chain
  dây chuyền tiếp thị
  marketing communications channel policy
  chính sách truyền thông tiếp thị
  marketing communications manager
  giám đốc truyền thông tiếp thị
  marketing communications mix
  hỗn hợp truyền thông tiếp thị
  marketing concept
  ý niệm tiếp thị
  marketing consultant
  cố vấn tiếp thị
  marketing control
  quản lý tiếp thị
  marketing controller
  người kiểm soát tiếp thị
  marketing controller
  viên kiểm tra tiếp thị
  marketing cost analysis
  phân tích phí tổn tiếp thị
  marketing costs
  phí tổn tiếp thị
  marketing delineation
  sự phác họa mục tiêu tiếp thị
  marketing department
  bộ phận tiếp thị
  marketing department
  phòng tiếp thị
  marketing drive
  nỗ lực tiếp thị
  marketing edict
  sắc lệnh tiếp thị
  marketing executive
  ủy viên điều hành tiếp thị
  marketing expert
  chuyên viên tiếp thị
  marketing for business achievement
  tiếp thị cho sự thành công của xí nghiệp
  marketing function
  chức năng của tiếp thị
  marketing information system
  hệ thống thông tin tiếp thị
  marketing intelligence
  thông tin tiếp thị
  marketing intelligence
  tình báo tiếp thị
  marketing law
  quy luật tiếp thị
  marketing logistics
  hậu cần tiếp thị
  marketing management
  ban giám đốc tiếp thị
  marketing management
  quản lý tiếp thị
  marketing manager
  ban giám đốc tiếp thị
  marketing manager
  giám đốc tiếp thị
  marketing manager
  quản lý tiếp thị
  marketing mix
  phối thức tiếp thị
  marketing mix
  tổ hợp tiếp thị
  marketing objectives
  các mục tiêu tiếp thị
  marketing orientation
  phương hướng tiếp thị
  marketing outline
  nét đại cương về tiếp thị
  marketing planning
  quy hoạch tiếp thị
  marketing policy
  chính sách tiếp thị
  marketing practices
  thực tiễn tiếp thị
  marketing program
  chương trình tiếp thị
  marketing research
  điều tra nghiên cứu tiếp thị
  marketing research
  điều nghiên tiếp thị
  marketing research firm
  công ty tư vấn tiếp thị
  marketing researcher
  nhân viên điều nghiên tiếp thị
  marketing seminar
  cuộc hội thảo về tiếp thị
  marketing seminar
  hội thảo về tiếp thị
  marketing services
  dịch vụ tiếp thị
  marketing specialist
  chuyên viên tiếp thị
  marketing strategy
  chiến lược tiếp thị
  marketing team
  đội tiếp thị
  marketing tools
  phương pháp tiếp thị
  mass marketing
  tiếp thị đại quy mô
  mass marketing
  tiếp thị hàng loạt
  micro-marketing
  tiếp thị vi mô
  multi-level marketing
  tiếp thị nhiều tầng
  multinational marketing management
  quản lý tiếp thị của công ty đa quốc gia
  neighborhood marketing theory
  thuyết tiếp thị vùng lân cận
  network marketing
  tiếp thị mạng lưới
  niche marketing
  tiếp thị chỗ khuyết
  non-differentiated marketing
  tiếp thị không phân biệt
  orderly marketing arrangement
  thỏa ước tiếp thị có trật tự
  prospect of marketing
  triển vọng tiếp thị
  qualitative marketing research
  sự nghiên cứu tiếp thị định tính
  quantitative marketing research
  nghiên cứu tiếp thị định lượng
  relationship marketing
  tiếp thị quan hệ
  social marketing
  tiếp thị (vì lợi ích) xã hội
  social marketing
  tiếp thị xã hội
  societal marketing
  tiếp thị (vì lợi ích) xã hội
  system of marketing
  hệ thống tiếp thị
  target marketing
  tiếp thị theo đối tượng tiêu dùng
  telephone marketing
  tiếp thị bằng điện thoại
  test marketing
  thử nghiệm tiếp thị
  undifferentiated marketing
  tiếp thị không phân biệt
  việc khai thác thị trường
  việc tiêu thụ hàng hóa ra thị trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X