• /'kwoutə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần (phải đóng góp hoặc được chia); chỉ tiêu
  have one's full quota of ration
  nhận đủ phần lương thực
  Hạn ngạch; cô-ta (số người, số hàng hoá.. đã được phép nhập vào..)
  grain imports are controlled by strict quota
  nhập khẩu lúa gạo được kiểm soát bằng những hạn ngạch nghiêm ngặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chỉ tiêu, côta, hạn ngạch, phần được chia, phần đóng góp

  Cơ - Điện tử

  Chỉ tiêu, hạn ngạch

  Toán & tin

  phần, lô, hạn ngạch

  Kỹ thuật chung

  chỉ tiêu
  định mức
  output quota
  định mức lao động
  phần
  disk quota
  phần đĩa

  Kinh tế

  chỉ tiêu
  delivery quota
  chỉ tiêu giao nộp (lên trên)
  production quota
  chi tiêu sản xuất
  production quota
  chỉ tiêu sản xuất
  sales quota
  chỉ tiêu bán hàng
  cô-ta
  định ngạch
  final quota
  định ngạch chung quyết
  production quota
  định ngạch sản xuất
  quota system
  chế độ định ngạch
  tariff quota
  định ngạch thuế quan
  hạn ngạch

  Giải thích VN: Cũng còn gọi là hạn mức số lượng (QR-quantity restriction), sự giới hạn do Nhà nước áp đặt cho các hạng mục mậu dịch. Hạn ngạch nhập khẩu được thực thi để bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa khỏi bị cạnh tranh làm thiệt hại.

  above quota
  ngoài hạn ngạch
  additional quota
  hạn ngạch bổ sung
  anticipation (ofquota)
  sự dùng trước (hạn ngạch)
  application for import quota
  đơn xin hạn ngạch nhập khẩu
  automatic import quota
  hạn ngạch nhập khẩu tự động
  automatic import quota system
  chế độ hạn ngạch nhập khẩu tự động
  bilateral import quota
  hạn ngạch nhập khẩu song phương
  bilateral quota
  hạn ngạch song phương
  buying quota
  hạn ngạch mua
  carry-over (ofquota)
  để lại (hạn ngạch)
  customs quota
  hạn ngạch quan thuế
  discriminatory quota
  hạn ngạch có tính phân biệt
  duty quota
  hạn ngạch thuế quan
  exchange quota
  hạn ngạch ngoại hối
  exchange quota system
  chế độ hạn ngạch ngoại hối
  expense quota
  hạn ngạch chi phí
  export quota
  hạn ngạch xuất khẩu
  export retention quota
  hạn ngạch giữ lại ngoại hối xuất khẩu
  global quota
  hạn ngạch toàn cầu
  import quota
  hạn ngạch nhập khẩu
  import quota system
  chế độ hạn ngạch nhập khẩu
  mixed quota
  hạn ngạch hỗn hợp
  provisional quota
  hạn ngạch tạm định
  quantitative trade quota
  hạn ngạch số lượng mậu dịch
  quota agreement
  thỏa thuận về hạn ngạch (nhập khẩu)
  quota agreement
  thỏa thuận hạn ngạch (nhập khẩu)
  quota allocation
  phân phối hạn ngạch
  quota clause
  điều khoản hạn ngạch
  quota delivery
  gửi theo hạn ngạch
  quota fixing
  định hạn ngạch
  quota fixing
  việc định hạn ngạch
  quota on output and sales
  hạn ngạch sản lượng và tiêu thụ
  quota policy
  chính sách hạn ngạch
  quota priority
  quyền ưu tiên hạn ngạch
  quota proration
  theo tỷ lệ hạn ngạch
  quota system
  chế độ hạn ngạch
  quota-share treaty
  hiệp ước phân chia hạn ngạch
  regional quota
  hạn ngạch theo khu vực
  revised quota
  hạn ngạch đã điều chỉnh
  special quota
  hạn ngạch đặc biệt
  system of export allotment quota
  chế độ hạn ngạch xuất khẩu
  tariff quota
  hạn ngạch thuế quan
  trade quota
  hạn ngạch mậu dịch
  trade quota agreement
  hiệp định hạn ngạch mậu dịch
  transfer of quota
  sự chuyển nhượng hạn ngạch
  transport quota
  hạn ngạch vận tải
  unilateral import quota
  hạn ngạch nhập khẩu đơn phương
  unilateral quota
  hạn ngạch đơn phương
  unilateral set quota
  hạn ngạch quy định đơn phương
  voluntary export quota
  hạn ngạch xuất khẩu tự động
  phần
  discriminatory quota
  hạn ngạch có tính phân biệt
  quota allocation
  phân phối hạn ngạch
  quota share reinsurance treaty
  hợp đồng chia phần tái bảo hiểm
  quota-share reinsurance
  tái bảo hiểm theo định phần
  quota-share treaty
  hiệp ước phân chia hạn ngạch
  subscription quota
  phân ngạch nhận mua
  phần đóng góp
  phần được chia
  phần nhận lãnh
  phối ngạch
  export quota
  phối ngạch xuất khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X