• Kỹ thuật chung

    sự chuyển đổi góc phương vị

    Giải thích EN: The minimum angle of separation between two radar objects at the same range that can be differentiated by radar equipment. Giải thích VN: Góc nhỏ nhất chia tách giữa hai máy ra-đa có cùng tầm truyền có thể phân biệt được bằng thiết bị ra-đa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X