• Hóa học & vật liệu

  đĩa làm khô

  Giải thích EN: A type of web drying in which the material to be dried makes a sinusoidal path around rollers while heat is supplied externally by blowing air. Giải thích VN: Một loại đĩa làm khô trong đó vật cần làm khô quay thành một đường hình sin xung quanh trục trong lúc hơi nóng được thổi phân tán phía ngoài.

  Kinh tế

  sự sấy trong thùng quay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X