• Điện tử & viễn thông

    nguyên tắc trao đổi độ ổn định

    Giải thích EN: A principle stating that the complex frequency in a linear system varies with the parameter so that the real and imaginary parts pass through zero simultaneously. Giải thích VN: Một nguyên tắc nêu rằng tấn số phức trong một hệ thống tuyến tính thay đổi với thông số để các bộ phận thực và ảo đi qua điểm zero cùng một lúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X