• Hóa học & vật liệu

  cất bằng hơi nước
  chưng cất bằng hơi

  Giải thích EN: A petroleum-refinery distillation that uses steam to minimize cracking, lowering the boiling point of the oils being distilled by adding the vapor pressure of the steam. Also, STEAM STRIPPING. Giải thích VN: Một quy trình chưng cất dầu sử dụng hơi nước để giảm thiểu cracking, làm điểm sôi của dầu thấp xuống, dầu được chưng cất bằng cách thêm áp khí bay hơi của hơi.

  sự chưng cất hơi nước

  Kinh tế

  sự chưng cất đơn giản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X