• /´rændəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ẩu thà, sự bừa bãi
  Sự tình cờ, sự ngẫu nhiên
  Sự tùy tiện
  at random
  ngẫu nhiên, tình cờ, hú hoạ
  to speak at random
  nói bậy bạ
  to shoot at random
  bắn càn, bắn bừa bãi

  Tính từ

  Ẩu, bừa, không có mục đích
  a random remark
  một lời nhận xét ẩu
  a random shot
  một phát bắn bừa
  Ngẫu nhiên, tình cờ
  a random selection
  một sự tuyển lựa tình cờ
  Tùy tiện, không theo nguyên tắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngẫu nhiên
  at random
  một cách ngẫu nhiên


  Kỹ thuật chung

  hỗn độn
  ngẫu nhiên
  at random
  một cách ngẫu nhiên
  Authentication Random Number (ARN)
  số nhận thực ngẫu nhiên
  block oriented random access (BORAM)
  truy cập ngẫu nhiên hướng khối
  card random access memory
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thẻ
  card random access memory (CRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên thẻ
  Card Random Access Memory (CRAM)
  thẻ nhớ truy cập ngẫu nhiên
  continuous random variable
  biến ngẫu nhiên liên tục
  CRAM (cardrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cạc
  discrete random variable
  biến ngẫu nhiên rời rạc
  DRAM (dynamicrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động
  Dynamic Random Access Memory (DRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động nâng cao
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tăng cường
  enhanced dynamic random access memory (EDRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động cải tiến
  Equivalent Random Theory (ERT)
  lý thuyết ngẫu nhiên tương đương
  Equivalent Random Traffic (ERT)
  lưu lượng ngẫu nhiên tương đương
  ergodic random process
  quy trình ngẫu nhiên ecgodic
  Extended Dynamic Random Access Memory (EDRAM)
  Bộ nhớ Truy nhập ngẫu nhiên động mở rộng
  Ferro - electric Random Access Memory (FRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên điện từ - sắt từ
  FRAM (ferroelectricrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện
  function of random variable
  hàm của biến ngẫu nhiên
  generation of random numbers
  sự tạo ra các số ngẫu nhiên
  independent' random variables
  các biến ngẫu nhiên độc lập
  non-random
  không ngẫu nhiên
  parallel random access machine (PRAM)
  máy truy nhập ngẫu nhiên song song
  Parallel Random Access Machine (PRAM)
  thiết bị truy nhập ngẫu nhiên song song
  Parameter Random Access Memory (PRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thông số
  PRAM (parallelrandom access machine)
  máy truy cập ngẫu nhiên song song
  Pseudo - Random Binary Sequence (PRBS)
  chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên
  Pseudo - Random Bit Sequence (PRBS)
  chuỗi bít giả ngẫu nhiên
  Pseudo - Random Noise (PRN)
  tạp âm giả ngẫu nhiên
  Pseudo Random Noise Sequence (PRNS)
  dãy tạp âm giả ngẫu nhiên
  pseudo random number
  số ngẫu nhiên giả
  pseudo random number sequence
  dãy số giả ngẫu nhiên
  Pseudo Static Random Access Memory (PSRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên giả tĩnh
  pseudo-random
  giả ngẫu nhiên
  pseudo-random coding
  sự mã hóa ngẫu nhiên
  pseudo-random noise code
  mã tiếng ồn ngẫu nhiên
  pseudo-random noise-PRN
  tiếng ồn giả ngẫu nhiên
  pseudo-random number sequence
  chuỗi số ngẫu nhiên giả
  pseudo-random sequence
  trình tự giả ngẫu nhiên
  pseudo-random test sequence
  thử nghiệm giả ngẫu nhiên
  purely random process
  quá trình ngẫu nhiên thuần túy
  purely random process
  quá trình thuần túy ngẫu nhiên
  Quasi Random Signal Source (QRSS)
  nguồn tín hiệu giả ngẫu nhiên
  RAM (randomaccess memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM)
  RAM (randomaccess memory)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  random access
  sự truy nhập ngẫu nhiên
  random access
  truy cập ngẫu nhiên
  random access
  truy nhập ngẫu nhiên
  Random Access (RA)
  truy nhập ngẫu nhiên
  Random Access Channel (RACH)
  kênh truy nhập ngẫu nhiên
  Random Access Channel (RCH)
  kênh truy nhập ngẫu nhiên
  random access device
  thiết bị truy nhập ngẫu nhiên
  random access file
  tệp truy nhập ngẫu nhiên
  random access memory
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
  random access memory
  bộ nhớ truy ngẫu nhiên
  random access memory
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  random access memory (RAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
  Random Access Memory (RAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  Random Access Memory Digital to Analogue Converter (RAMDAC)
  bộ biến đổi số - tương tự của nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  random access storage
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  Random Access Storage (RAS)
  Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (đồng nghĩa với RAM)
  random arrangement
  sự sắp xếp ngẫu nhiên
  random ashlar
  khối xây ngẫu nhiên
  random by key
  ngẫu nhiên theo khóa
  random chamber
  sự thay đổi ngẫu nhiên
  random change
  sự thay đổi ngẫu nhiên
  random component
  linh kiện ngẫu nhiên
  random component
  thành phần ngẫu nhiên
  random coupling
  ghép ngẫu nhiên
  random coupling
  sự hợp nhất ngẫu nhiên
  random data
  dữ liệu ngẫu nhiên
  random data set
  tập hợp dữ liệu ngẫu nhiên
  random digital signal
  tín hiệu bằng digital ngẫu nhiên
  random digital signal
  tín hiệu bằng số ngẫu nhiên
  random dispersion interval
  khoảng phân tán ngẫu nhiên
  random distribution
  phân phối ngẫu nhiên
  random distribution
  sự phân phối ngẫu nhiên
  random disturbance, stochastic disturbance
  nhiễu ngẫu nhiên
  Random Early Detection (RED)
  phát hiện ngẫu nhiên sớm
  random early detection (RED)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  Random Early Discard (RED)
  hủy bỏ ngẫu nhiên sớm
  random error
  độ sai ngẫu nhiên
  random error
  lối ngẫu nhiên
  random error
  sai lầm ngẫu nhiên
  random error
  sai số ngẫu nhiên
  random error of result
  sai số ngẫu nhiên của kết quả
  random errors
  các lỗi ngẫu nhiên
  random event
  biến cố ngẫu nhiên
  random excitation
  kích thích ngẫu nhiên
  random excitation
  sự kích thích ngẫu nhiên
  random experiment
  phép thử ngẫu nhiên
  random experiment
  sự thực nghệm ngẫu nhiên
  random fading
  sự tắt dần ngẫu nhiên
  random failure
  sự cố ngẫu nhiên
  random failure
  sự hư hỏng ngẫu nhiên
  random failure
  sự thất bại ngẫu nhiên
  random failure
  sai hỏng ngẫu nhiên
  random failure
  sai sót ngẫu nhiên
  random fluctuation
  thăng giáng ngẫu nhiên
  random fluctuations
  sự thăng giáng ngẫu nhiên
  random function
  hàm ngẫu nhiên
  random hunting
  sự săn tìm ngẫu nhiên
  random impurity
  tạp chất ngẫu nhiên
  random instability
  sự bất ổn ngẫu nhiên
  random instability
  tính bất ổn ngẫu nhiên
  random interference analysis
  sự phân tích nhiễu ngẫu nhiên
  random irregularities
  sự bất thường ngẫu nhiên
  random laws
  luật tình cờ ngẫu nhiên
  random list
  danh sách ngẫu nhiên
  random loading
  sự chất tải ngẫu nhiên
  random logic
  mạch logic ngẫu nhiên
  random logic chip
  chip lôgic ngẫu nhiên
  random logic circuit
  mạch logic ngẫu nhiên
  random mating
  giao phối ngẫu nhiên
  random model
  mô hình ngẫu nhiên
  random movement
  chuyển động ngẫu nhiên
  random multiple access
  sự đa truy nhập ngẫu nhiên
  random noise
  nhiễu ngẫu nhiên
  random noise generator
  máy tạo tiếng ồn ngẫu nhiên
  random noise signal
  tín hiệu ồn ngẫu nhiên
  random noise source
  nguồn tiếng ồn ngẫu nhiên
  random number
  số ngẫu nhiên
  random number generation
  sinh số ngẫu nhiên
  random number generation
  sự tạo số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ phát sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  Random Number Generator (RNG)
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  random number sequence
  chuỗi số ngẫu nhiên
  random number sequence
  dãy số ngẫu nhiên
  random numbers
  số ngẫu nhiên
  random observation method
  phương pháp quan sát ngẫu nhiên
  random occurrence
  sự xuất hiện ngẫu nhiên
  random off-tuned frequency
  tần số lệch điệu ngẫu nhiên
  random organization
  sự tổ chức ngẫu nhiên (bộ nhớ)
  random organization
  tổ chức ngẫu nhiên
  random orientation
  sự định hướng ngẫu nhiên
  random packing
  đóng gói ngẫu nhiên
  random path
  đường đi ngẫu nhiên
  random phase
  pha ngẫu nhiên
  random phase errors
  sai số pha ngẫu nhiên
  random process
  quá trình ngẫu nhiên
  random processing
  sự xử lý ngẫu nhiên
  random pulsing
  sự tạo xung ngẫu nhiên
  random pulsing
  tạo xung ngẫu nhiên
  random quantity
  số lượng ngẫu nhiên
  random sample
  chọn ngẫu nhiên
  random sample
  mẫu chọn ngẫu nhiên
  random sample
  mẫu ngẫu nhiên
  random sample test
  sự thử mẫu ngẫu nhiên
  random sampling
  lấy mẫu ngẫu nhiên
  random sampling
  sự lấy mẫu ngẫu nhiên
  random scan
  sự quét ngẫu nhiên
  random scan display
  màn hình quét ngẫu nhiên
  random scattering
  sự tán xạ ngẫu nhiên
  random search
  tìm kiếm ngẫu nhiên
  random searching
  sự tìm ngẫu nhiên
  random selection
  chọn ngẫu nhiên
  random selection
  sự chọn ngẫu nhiên
  random selection
  sự lấy mẫu ngẫu nhiên
  random sequence
  dãy ngẫu nhiên
  random series
  chuỗi ngẫu nhiên
  random solution
  dung dịch ngẫu nhiên
  random stem of binary digits
  chuỗi ngẫu nhiên của các số nhị phân
  random stem of binary digits
  dãy ngẫu nhiên của các số nhị phân
  random storage
  bộ nhớ ngẫu nhiên
  random test
  phép kiểm tra ngẫu nhiên
  random test
  sự thử ngẫu nhiên
  random test
  thí nghiệm ngẫu nhiên
  random thermal motion
  chuyển động nhiệt ngẫu nhiên
  random traffic
  lưu lượng ngẫu nhiên
  random uncertainty
  không bền ngẫu nhiên
  random uncertainty
  tính không chắc ngẫu nhiên
  random value
  đại lượng ngẫu nhiên
  random variable
  biến ngẫu nhiên
  random variable
  biến số ngẫu nhiên
  random variable
  đại lượng (biến) ngẫu nhiên
  random vibration
  chấn động ngẫu nhiên
  random voltage
  điện áp ngẫu nhiên
  random walk
  bước ngẫu nhiên (thông kê)
  random walk
  di động ngẫu nhiên
  random winding
  cách quấn dây ngẫu nhiên
  random winding
  cuộn dây ngẫu nhiên
  random winding
  quấn dây ngẫu nhiên
  random-access input/output
  nhập/xuất truy nhập ngẫu nhiên
  random-access input/output
  vào/ra truy nhập ngẫu nhiên
  random-access memory (RAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  random-access memory RAM
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
  random-access storage (RAS)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  random-scan device
  thiết bị quét ngẫu nhiên
  random-walk method
  phương pháp bước ngẫu nhiên
  RAS (randomaccess storage)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  read/ write random access memory
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc ghi
  RED (randomearly detection)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  RJ (randomjitter)
  nhiễu xung ngẫu nhiên
  simple random sample
  mẫu ngẫu nhiên đơn giản
  SRAM (staticrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM)
  Static Random Access Memory (SRAM)
  RAM tĩnh , Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
  static random-access memory (SRAM, static RAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
  stratified random sample
  mẫu ngẫu nhiên phân lớp
  Time of Arrival based Random Access (TARA)
  truy nhập ngẫu nhiên dựa trên thời gian tới
  uniform random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất
  uniformly distributed random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất
  video random-access memory (VRAM)
  bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
  VRAM (videorandom-access memory)
  bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
  VSAT Random Access Scheme
  Hệ truy nhập ngẫu nhiên VSAT
  Weighted Random Early Discard (WRED)
  hủy bỏ sớm ngẫu nhiên có trọng số-phương pháp xếp hàng bảo đảm lưu lượng ưu tiên cao ít bị mất hơn trong thời gian tắc nghẽn
  Widows Dynamic Random Access Memory (WDRAM)
  Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động của Windows
  window random access memory (WRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X