• (đổi hướng từ Successes)
  /sәk'ses/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thành công, sự thắng lợi, sự thành đạt
  military success
  thắng lợi quân sự
  nothing succeeds like success
  thắng lợi này dẫn đến thắng lợi khác
  Người (phim, kịch..) thành công, người thắng lợi, người thành đạt (trong một việc gì); thí sinh trúng tuyển
  to be a success in art
  là một người thành công trong nghệ thuật
  of her plays, there were successes and on was a failure
  về các vở kịch của bà ta, có ba vở thành công và một vở thất bại
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) kết quả

  Cấu trúc từ

  a success story
  người (cái gì) rất thành công (nhất là bất ngờ hoặc đứng trước nhiều khó khăn)


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X