• Kỹ thuật chung

    khẩu độ mở của ra đa

    Giải thích EN: A radar technique in which a timed pulse signal is sent out from an aircraft flying a very steady course; the phase of returned pulses is analyzed to emulate the characteristics of a radar with an antenna size of up to a mile. Giải thích VN: Một kỹ thuật ra đa trong đó tín hiệu xung được gửi đi từ một máy bay nằm trên một sân vũng chắc; pha của các tín hiệu xung trở lại được phân tích nhằm xác định trạng thái của một ra đa với một ăng ten tới 1 dặm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X