• /,kæriktə'ristik/

  Xây dựng

  các đặc tính

  Kỹ thuật chung

  đặc điểm
  application characteristics
  đặc điểm làm việc
  characteristics (ofshingles)
  đặc điểm các tấm lợp
  classification characteristics
  đặc điểm phân loại
  reproducing characteristics
  các đặc điểm đọc
  đặc tính
  ammonia characteristics
  các đặc tính amoniac
  ammonia characteristics
  đặc tính amoniac
  characteristics distortion
  sự méo đặc tính
  damping characteristics
  đặc tính chống
  electric characteristics
  đặc tính điện
  functional characteristics
  đặc tính chức năng
  insulating material characteristics
  đặc tính chất cách điện
  insulating material characteristics
  đặc tính vật liệu cách điện
  magnetization characteristics
  đặc tính từ hóa
  open and short-circuit characteristics
  đặc tính không tải và ngắn mạch
  open circuit characteristics
  đặc tính mạch hở
  open-circuit characteristics
  đặc tính hở mạch
  performance characteristics
  đặc tính năng suất
  performance characteristics
  đặc tính thực hiện
  performance characteristics of materials
  đặc tính của vật liệu
  playback characteristics
  đặc tính phát lại
  playback characteristics
  đặc tính quay lại
  secondary sexual characteristics
  đặc tính sinh dục cấp hai
  Sensitivity/Frequency Characteristics (SFC)
  Các đặc tính độ nhậy/Tần số
  shop characteristics
  đặc tính công nghệ (vật liệu)
  specific characteristics of erection work
  đặc tính công trình lắp ghép
  standard frequency compensation characteristics
  đặc tính bù tần số chuẩn
  technical characteristics
  đặc tính kỹ thuật
  Technical Characteristics of Tones for the Telephone Service (E.180/Q.35)
  các đặc tính kỹ thuật của các âm báo trong dịch vụ điện thoại
  traffic characteristics
  đặc tính của giao thông (trên mạng)
  transistor characteristics
  đặc tính transistor
  Uniform Resource Characteristics (URC)
  các đặc tính tài nguyên đồng nhất
  đặc trưng
  code and operation characteristics
  mã và các đặc trưng khai thác
  cross-polarization characteristics of the antenna
  đặc trưng đối cực của ăng ten
  delay characteristics
  các đặc trưng trễ
  design characteristics
  đặc trưng thiết kế
  design characteristics
  đặc trưng tính toán
  flow characteristics
  đặc trưng dòng chảy
  frequency characteristics
  đặc trưng tần số
  functional characteristics
  đặc trưng chức năng
  Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces ITU Recommendations (G.703/G.704)
  Các khuyến nghị G.703/G704 của ITU về các đặc trưng vật lý/điện của các giao diện số phân cấp
  radiation characteristics
  đặc trưng bức xạ
  receiver performance characteristics
  các đặc trưng máy thu
  reduced characteristics function
  hàm đặc trưng rút gọn
  reproducing characteristics
  các đặc trưng đọc
  set of transmission characteristics
  tập hợp những đặc trưng dẫn truyền
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng búp bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng thùy bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  specified characteristics
  đặc trưng tiêu chuẩn
  spectral characteristics
  các đặc trưng phổ
  spectral-temporal-spatial response characteristics
  các đặc trưng phổ-không-thời gian
  stall spin characteristics
  đặc trưng đứt dòng khi lượn
  stall spin characteristics
  đặc trưng thất tốc khi lượn
  structural characteristics
  đặc trưng kết cấu
  time characteristics (ofa meter)
  các đặc trưng thời gian của máy đo
  transistor characteristics
  đặc trưng của tranzito
  transmission characteristics
  các đặc trưng truyền dẫn
  tuning characteristics
  đặc trưng điều hưởng
  water washout characteristics of lubricating greases
  đặc trưng (bị nước) rửa trôi của dầu bôi trơn
  working characteristics of piping
  đặc trưng làm việc của đường ống
  đường đặc tính
  tính năng
  performance characteristics
  đặc tính năng suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X