• Thông dụng

  Tính từ

  Xây dựng
  (địa lý,địa chất) kiến tạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kiến tạo
  tectonic analysis
  phân tích kiến tạo
  tectonic bank
  nếp kiến tạo
  tectonic bank
  gờ kiến tạo
  tectonic contact
  tiếp xúc kiến tạo
  tectonic depression
  rãnh kiến tạo
  tectonic depression
  vùng trũng kiến tạo
  tectonic discontinuity
  không liên tục kiến tạo
  tectonic discontinuity
  gián đoạn kiến tạo
  tectonic displacement
  chuyển động kiến tạo
  tectonic feature
  đặc điểm kiến tạo
  tectonic hollow
  rãnh kiến tạo
  tectonic hollow
  vùng trũng kiến tạo
  tectonic lake
  hỗ kiến tạo
  tectonic map
  bản đồ kiến tạo
  tectonic movement
  sự vận động kiến tạo
  tectonic phenomenon
  hiện tượng kiến tạo
  tectonic process
  quá trình kiến tạo
  tectonic process
  quá trình kiến tạo (địa chất)
  tectonic relationship
  quan hệ kiến tạo
  tectonic relief
  địa hình kiến tạo
  tectonic structure
  cấu trúc kiến tạo
  tectonic trend
  phương kiến tạo
  tectonic wave
  sóng kiến tạo
  kiến trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X