• Đo lường & điều khiển

    hệ thống có thời gian bất biến

    Giải thích EN: A system in which behavior remains constant over time, so that the same input will produce the same behavior at different times. Giải thích VN: Một hệ thống trong đó diễn biến duy trì liên tục để cho đầu vào như nhau sẽ tạo ra diễn biễn tại các thời điểm khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X