• BrE /'pɜ:pəs/
  NAmE /'pɜ:pəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mục đích, ý định
  for the purpose of...
  nhằm mục đích...
  to serve a purpose
  đáp ứng yêu cầu
  to what purpose?
  nhằm mục đích (ý định) gì?
  to the purpose
  có lợi cho mục đích, có lợi cho ý định; đúng lúc, phải lúc
  Chủ định, chủ tâm
  on purpose
  cố tình, cố ý, có chủ tâm
  Ý nhất định, tính quả quyết
  infirm of purpose
  không quả quyết
  of set purpose
  nhất định, quả quyết
  wanting in purpose
  không có ý nhất định, thiếu sự quả quyết
  Kết quả
  to some purpose
  được phần nào kết quả
  to little purpose
  chẳng được kết quả là bao
  to no purpose
  chẳng được kết quả gì, vô ích
  to good purpose
  có kết quả tốt

  Ngoại động từ

  Có mục đích, có ý định
  he purposed coming; he purposed to come
  hắn ta có ý định đến
  </