• Danh từ giống đực

  Chỗ trú
  Un abri dans les cavernes
  một chỗ trú trong hang.
  Abri de chantier
  chỗ trú trên công trường
  Hầm (trú ẩn)
  Un abri contre les bombardements
  hầm tránh bom.
  Abri personnel
  hầm cá nhân
  Abri souterrain
  hầm ngầm
  Abri superficiel
  hầm nổi (trên mặt đất)
  Nơi ẩn náu
  Un abri contre les persécutions des fascistes
  nơi ẩn náu tránh sự đàn áp của bọn phát xít
  Abri pour voitures
  nhà chứa xe cộ
  à l'abri
  yên ổn
  Mettre les marchandises à l'abri
  �� để hàng nơi yên ổn
  Mettre quelqu'un à l'abri
  �� (thân mật) giam người nào
  à l'abri de
  tránh khỏi
  A l'abri de la pluie
  �� tránh khỏi mưa
  sans abri
  không nhà cửa, không chỗ nương thân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X