• Ngoại động từ

  Mua, tậu; được sở hữu, thủ đắc
  Acquérir un immeuble/une terre
  tậu một bất động sản/một miếng đất::Acquérir un droit
  được một quyền, thủ đắc một quyền
  Thu được, đạt được
  Acquérir de l'habileté
  đạt được sự khéo léo
  "On veut acquérir de la gloire" (La Rochef.)
  người ta muốn đạt được vinh quang
  Acquérir des connaissances
  thu được kiến thức
  Nhiễm phải, mắc phải
  Acquérir une habitude
  nhiễm một thói quen
  Thu hút
  Acquérir des amis
  thu hút bạn bè
  Làm cho đạt được
  Ses longs services lui ont acquis cette réputation
  công tác lâu năm đã làm cho ông ta đạt được danh tiếng ấy

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X