• Ngoại động từ

  Mất
  Perdre sa place
  mất chỗ
  Perdre un mouchoir
  mất một cái khăn tay
  Les arbres perdent leurs feuilles en automne
  cây mất (trụi) lá về mùa thu
  Perdre la trace
  mất hút
  Il a perdu son père
  ông cụ anh ta đã mất
  Thua
  Perdre un pari
  thua cuộc
  Làm hỏng, làm hư hỏng
  Les orages ont perdu les moissons
  dông làm hỏng mùa màng
  Les mauvaises fréquentations l'ont perdu
  chơi bời với bạn xấu đã làm nó hư hỏng đi
  Làm lụi bại, làm khánh kiệt; làm mất uy tín
  Le jeu le perdra
  cờ bạc sẽ làm nó lụn bại đi
  Làm lạc
  Perdre un touriste
  làm lạc người khách du lịch
  Bỏ
  Perdre une mauvaise habitude
  bỏ một thói xấu
  Bỏ lỡ, bỏ mất
  Perdre s'occasion
  bỏ lở cơ hội
  Phí
  Perdre le temps
  phí thì giờ
  n' avoir rien à perdre
  có mất gì đâu
  perdre contenance contenance
  contenance
  perdre de vue
  quên, sao lãng
  Ne perdez pas de vue vos devoirs
  không gặp; thôi không giao thiệp (với ai)
  perdre du terrain terrain
  terrain
  perdre haleine
  hết hơi, đứt hơi
  perdre le tête tête
  tête
  perdre le vie vie
  vie
  perdre le nord nord
  nord
  perdre patience patience
  patience
  perdre pied
  không biết làm gì, không biết ăn nói thế nào
  perdre ses pas
  phí công vô ích
  perdre terre
  (hàng hải) không nhìn thấy đất liền nữa

  Nội động từ

  Giảm giá
  Les grains perdent en vieillissant
  hạt để lâu giảm giá
  Kém uy tín
  Perdre dans l'opinion publique
  kém uy tín trong dư luận
  Thua lỗ
  Perdre sur une marchandise
  lỗ về một món hàng
  Broc qui perd
  bình rò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X