• Ngoại động từ

  Đưa đến, đem đến, mang đến; mang theo (đến một nơi nào)
  Apportez-moi ce livre
  anh hãy đưa quyển sách ấy đến cho tôi
  Quand vous viendrez apportez vos outils
  anh đến thì mang theo đồ nghề
  Đưa lại, đem lại, mang lại
  Apporter une nouvelle
  đưa tin
  Les changements que [[lautomatisation]] a apportés dans la vie quotidienne
  những chuyển biến mà sự tự động hóa đã mang lại trong đời sống hàng ngày
  Đưa vào, góp vào
  Apporter sa contribution
  góp phần của mình vào

  Phản nghĩa Emporter, enlever, remporter, retirer

  Đưa ra, viện ra
  Apporter des preuves
  đưa ra bằng chứng
  Dùng, vận dụng (thường không dịch)
  Apporter de [[lempressement]] à faire quelque chose
  hấp tấp làm việc gì
  Apporter du soin à qqn
  chăm sóc ai
  Apporter de [[lattention]] à qqch
  chú ý đến cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X