• Phó từ

  Đủ
  Avoir assez mangé
  đã ăn đủ
  Il parle assez fort pour qu'on l'entende
  nó nói vừa đủ to để mọi người đều nghe
  Avoir assez de place pour écrire
  có đủ chỗ để viết
  Avez-vous assez d'argent anh đủ tiền hay không [[ -khá]] [[hơi =]]
  khá giàu
  Assez longtemps
  khá lâu
  Assez froid
  hơi lạnh
  Mention assez bien
  hạng khá

  Phản nghĩa Guère, insuffisamment, peu

  Assez thôi!
  en avoir assez de qqn de qqch
  chán ai/điều gì
  J'en ai assez de ces histoires!
  �� tôi chán những chuyện này lắm rồi!
  c'est assez
  thế là đủ rồi
  c'en est assez
  nói như vậy đủ rồi, đừng nhắc chuyện ấy nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X