• Tính từ

  Khỏe, mạnh
  Un homme grand et fort
  một người to và khỏe
  Un coup très fort
  một cú rất mạnh
  Temps fort
  (âm nhạc) phách mạnh
  Une armée forte
  một đội quân mạnh
  To, lớn, đẫy
  Une femme un peu forte
  một người đàn bà hơi đẫy
  Une forte pluie
  trận mưa to
  Une forte somme
  món tiền lớn
  Chắc, bền, nặng
  étoffe forte
  vải chắc
  Terre forte
  đất nặng (làm sét)
  Nặng, đặc, nồng, nặng mùi
  Thé fort
  chè đặc
  Tabac fort
  thuốc lá nặng
  Fromage fort
  pho mát nặng mùi
  Nặng nề
  Forte tâche
  công việc nặng nề
  (nghĩa bóng) đầy nghị lực
  Une âme forte
  một tâm hồn đầy nghị lực
  Quá, quá đáng
  La plaisanterie est un peu forte
  câu nói đùa hơi quá
  Giỏi
  Fort en mathématiques
  giỏi toán
  avoir affaire à forte partie
  gặp đối thủ mạnh
  à plus forte raison
  huống chi
  cela est plus fort que moi
  tôi không thể làm khác được
  c'est fort! c'est un peu fort! c'est un peu fort de café!
  (thân mật) thật quá lắm!
  c'est plus fort que de jouer au bouchon
  (thân mật) lạ lùng quá, khó hiểu quá
  ce n'est pas fort
  không thông minh đâu
  en dire de fortes
  nói tầm bậy
  esprit fort esprit
  esprit
  fort de
  cậy vào, ỷ vào
  fort en gueule
  nói bô bô; chỉ giỏi nói
  forte tête
  kẻ bướng bỉnh
  le plus fort c'est que
  thật lạ là, khổ nỗi là
  se faire fort de
  tự cho là có thể
  se porter fort pour quelqu'un
  bảo đảm cho ai
  Phản nghĩa Faible; débile, fragile, malingre. Anodin, inefficace, doux. Mou, peureux, timide. Ignorant, nul.

  Phó từ

  Mạnh; to
  Frapper fort
  đập mạnh
  crier fort
  kêu to
  Nhiều, lắm; rất
  J'en doute fort
  tôi ngờ việc ấy lắm
  Il aura fort à faire pour vous convaincre
  hắn còn phải tốn công nhiều mới thuyết phục được anh
  un homme fort riche
  một người rất giàu
  aller fort
  (thân mật) nói quá, làm quá
  Phản nghĩa Faiblement. Peu.
  Danh từ giống đực
  Đồn lũy
  Kẻ mạnh
  Mặt mạnh, sở trường
  Lúc cực độ, lúc cao nhất, lúc mạnh nhất
  (hàng hải) chỗ rộng nhất (của lòng tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X