• Ngoại động từ

  Lái, hướng, dẫn, gửi đi
  Diriger une barque
  lái một chiếc thuyền
  Il me dirige vers la porte
  anh ấy dẫn tôi ra cửa
  Diriger un paquet vers Hanoi
  gửi một gói đồ đi Hà Nội
  Diriger son attention sur un point
  hướng sự chú ý vào một điểm
  Lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý; chủ trì
  Diriger une action collective
  lãnh đạo một công việc tập thể
  Diriger un orchestre
  chỉ huy một dàn nhạc
  Diriger une usine
  quản lý một nhà máy
  Diriger une réunion
  chủ trì một cuộc họp
  Phản nghĩa Obéir, suivre. Abandonner, laisser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X