• Danh từ giống cái

  Sự hoạt động
  Homme d'action
  người hoạt động
  Aimer l'action
  thích hoạt động
  Sự thực hành
  Mettre en action
  đưa ra thực hành
  Entrer en action
  đi vào hoạt động
  Hành động
  Bonne action
  hành động tốt
  Verbe d'action opposé au verbe d'état
  động từ chỉ hành động (trái với " động từ chỉ trạng thái" )
  L'action de transporter
  sự vận tải
  Pensées paroles et actions
  tư tưởng, lời nói và hành động
  Les actions les plus décisives de notre vie sont le plus souvent des actions inconsidérées Gide
  những hành động có tính cách quyết định nhất trong đời chúng ta (...) thường là những hành động ít suy tính nhất
  Il est temps de passer à l'action
  đã đến lúc chuyển sang hành động
  Tác dụng, ảnh hưởng
  Action chimique
  tác dụng hóa học
  Le gaz est comprimé par l'action d'un piston
  khí bị nén dưới tác dụng của pixtông
  Exercer une action sur
  có ảnh hưởng đến
  Action démagnétisante
  tác dụng khử từ
  Action détergente
  tác dụng tẩy rửa
  Action oxydante
  tác dụng o xy hoá
  Action perturbatrice
  tác dụng gây nhiễu
  Action réductrice
  tác dụng giảm, tác dụng khử
  Action en retour
  tác dụng ngược lại
  Công trạng
  Action d'éclat
  công trạng hiển hách, chiến công
  Cuộc chiến đấu
  Soldat intrépide dans l'action
  anh bộ đội dũng cảm trong chiến đấu
  Bộ điệu
  Action d'un acteur
  bộ điệu một diễn viên
  Nhiệt tình; sự hùng biện
  Parler avec action
  nói hùng biện
  (văn học) cốt truyện
  Action intéressante
  cốt truyện lý thú
  (văn học) tiến trình (kịch)
  Action rapide
  tiến trình dồn dập
  (luật học, pháp lý) vụ kiện; tố quyền
  Action en justice
  vụ kiện ở tòa
  Intenter une action contre qqn
  kiện ai
  Intenter une action en recherche de paternité
  kiện truy tầm phụ hệ
  Action civile
  tố quyền dân sự
  Action publique
  quyền công tố
  (kinh tế) tài chính cổ phần, cổ phiếu
  Emettre acheter des actions
  phát hành/mua cổ phiếu
  Société par actions
  công ty cổ phần
  Action nominative au porteur
  cổ phiếu ký danh/vô danh
  Dividendes d'une action
  cổ tức (tiền lời của một cổ phần)
  Phản nghĩa Inaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X