• Tính từ

  Chỉ, chỉ bảo
  Poteau indicateur
  cột chỉ báo
  Chỉ thị
  Plante indicatrice
  (thực vật học) cây chỉ thị
  Danh từ
  Kẻ chỉ điểm, tên chỉ điểm

  Danh từ giống đực

  Sách chỉ dẫn
  L'indicateur des rues de Hano…
  sách chỉ dẫn đường phố Hà Nội
  (kỹ thuật) cái chỉ báo, đồng hồ
  Indicateur de pression
  cái chỉ báo áp suất, đồng hồ áp suất
  Indicateur altimétrique
  đồng hồ chỉ độ cao
  Indicateur d'angle
  đồng hồ chỉ góc
  Indicateur de cap
  đồng hồ chỉ hướng mũi tàu
  Indicateur de décharge
  đồng hồ đo độ phóng điện
  Indicateur de direction
  thiết bị chỉ hướng
  Indicateur d'incendie
  thiết bị báo hoả hoạn
  Indicateur de niveau d'eau
  thiết bị chỉ mức nước
  Indicateur de nombre de tours
  đồng hồ vòng quay
  Indicateur de position
  đồng hồ định vị
  Indicateur de route
  bảng chỉ đường
  Indicateur de température de l'huile
  đồng hồ báo nhiệt độ dầu
  Indicateur de vitesse
  đồng hồ tốc độ, tốc kế
  ( hóa học) chất chỉ thị
  Indicateur coloré
  chỉ thị màu
  Indicateur radio-actif
  chất chỉ thị phóng xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X