• Danh từ giống đực

  Chỗ giữa, điểm giữa
  Le milieu de la route
  giữa đường
  (nghĩa bóng) trung gian; sự chiết trung
  Il [[ny]] a pas de milieu entre ces deux théories
  giữa hai thuyết đó không có sự chiết trung
  Môi trường
  Adaptation au milieu
  sự thích nghi với môi trường
  Influence de milieu
  ảnh hưởng môi trường
  Milieu de culture
  môi trường cấy
  ( số nhiều) giới
  Milieux scientifiques
  giới khoa học
  Bọn trộm cắp
  Les gens du milieu
  tụi người trộm cắp
  au beau milieu en plein milieu
  đúng chính giữa
  au milieu de
  ở giữa; giữa đám
  tenir le milieu
  đứng ở giữa không ngả về bên nào
  Phản nghĩa Bord, bout, côté, extrémité; commencement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X