• Danh từ giống cái

  Phản ứng
  Réaction alcaline/réaction basique
  phản ứng kiềm/phản ứng bazơ::Réaction colorée
  phản ứng màu
  Réaction nucléaire
  phản ứng hạt nhân
  Réaction en chaîne automodératrice
  phản ứng dây chuyền tự giới hạn
  Réaction de décomposition
  phản ứng phân huỷ
  Réaction d'échange
  phản ứng trao đổi
  Réaction amphotère
  phản ứng lưỡng tính
  Réaction du deuxième ordre
  phản ứng bậc hai
  Réaction endothermique/réaction exothermique
  phản ứng thu nhiệt/phản ứng phát nhiệt::Réaction compétitive
  phản ứng cạnh tranh
  Réaction inverse
  phản ứng nghịch
  Réaction neutre
  phản ứng trung tính
  Réaction mutuelle
  phản ứng tương hỗ
  Réaction isothermique
  phản ứng đẳng nhiệt
  Réaction d'oxydation
  phản ứng oxy hoá
  Réaction d'oxydoréduction [[]]
  phản ứng oxy hoá-khử
  Réaction réversible
  phản ứng thuận nghịch
  Réaction de substitution
  phản ứng thế
  Réaction à la touche
  phản ứng giọt
  Réaction d'irradiation
  phản ứng lan toả
  Réaction ménagée
  phản ứng khống chế được
  Réactions du public
  phản ứng của quần chúng
  Réactions de défense de l'organisme
  phản ứng tự vệ của cơ thể
  Phản lực
  Avion à réaction
  máy bay phản lực
  (chính trị) trào lưu phản động; phái phản động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X