• Thông dụng

  Động từ.

  To bind, to bundle
  lúa đã xong
  the rice has been bound in sheaves
  thềm nhà đá
  a house's foundation bound with stones
  To wrap closely, to mould
  chiếc áo sát lấy thân
  the dress moulded her body
  chân bột
  his leg is in a cast

  Danh từ.

  Bundle, bunch, sheaf
  một hoa
  a bunch of flowers, a bouquet
  đuốc
  a torch (made of a bundle of sticks)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X