• Thông dụng

  Tính từ

  Satisfied, content, agreeable
  bằng lòng cho ai mượn sách
  to be agreeable to lend someone a book, to agree to lend someone a book
  không bằng lòng với những thành tích đã đạt được
  not satisfied with the achievements recorded
  bằng mặt chẳng bằng lòng
  to be agreeable only in appearance

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  consent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X