• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data service
  Dịch vụ dữ liệu băng rộng phi liên kết (ETSI)
  Connectionless Broadband Data Service (ETSI) (CBDS)
  dịch vụ dữ liệu chuyển mạch gói
  Packet - Switched Data Service (PSDS)
  dịch vụ dữ liệu cự ly giới hạn
  Limited Distance Data Service (LDDS)
  dịch vụ dữ liệu diện rộng
  WADS (WideArea Data Service)
  dịch vụ dữ liệu diện rộng
  Wide Area data Service (WADS)
  dịch vụ dữ liệu digital
  Digital Data Service (DDS)
  dịch vụ dữ liệu khối mở rộng
  Extended Unit Data Service (XUDTS)
  dịch vụ dữ liệu số
  digital data service (DDS)
  dịch vụ dữ liệu số
  DSS (digitaldata service)
  dịch vụ dữ liệu từ xa
  remote data service (RDS)
  dịch vụ dữ liệu tuyến
  Wireless Data Service (WDS)
  dịch vụ dữ liệu đường dây tổng đài
  Exchange Line Data Service (ELDS)
  Khối Dịch Vụ Dữ Liệu (DSU)
  DSU (DataService Unit)
  Khối dịch vụ dữ liệu/Khối dịch vụ kênh
  Data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU)
  Khối dịch vụ kênh/Khối dịch vụ dữ liệu
  Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X