• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  back lining
  backlining or back lining

  Giải thích VN: 1.Lớp vải lót mỏng để cạnh tường được kéo bằng dòng dọc che cửa sổ.Tương tự như BACK JAMB.///2.Một phần của khung hình giống phía sau của hốc cửa [[chớp. ]]

  Giải thích EN: 1. a thin strip next to the wall and opposite the pulley on a window casing. Also, BACK JAMB.///2. the portion of a frame that forms the back of a recess for boxing shutters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X