• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cabinetwork
  carpenter's work
  carpentry

  Giải thích VN: 1. Chỉ chuyên môn hoặc công việc của một thợ mộc///2. Một hoặc các sản phẩm tạo ra bởi thợ [[mộc. ]]

  Giải thích EN: 1. the profession or work of a carpenter.the profession or work of a carpenter.2. an item or items produced by a carpenter.an item or items produced by a carpenter.

  kỹ nghệ mộc
  mechanical carpentry
  nghề mộc hoàn thiện
  finish carpentry
  nghề mộc hoàn thiện
  finishing carpentry
  joinery
  joinery work
  woodwork

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X