• Thông dụng

  Hook.
  Xem ngoặc đơn; ngoặc kép.
  Pull (down...) with a hook.
  Ngoặc cành ổi hái mấy quả
  To pull down a guava branch with a hook and pluck some fruit.
  Put a caret, insert (omitted words...) where a caret is marked.
  Ngoặc chỗ câu bị thiếu
  To put a caret in a sentence where there is an omission.
  Ngoặc thêm mấy chữ thiếu vào câu
  To insert some omitted words where a caret is put (in a sentence).
  (thông tục) Be in cahoots with (Mỹ).
  Ngoặc với nhau để tham ô của công
  To be in cahoots and appropriate public property.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X