• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  north
  phương bắc thực (đạo hàng)
  true north

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  north
  mũi tên chỉ phương bắc
  north arrow
  phương Bắc la bàn
  compass north
  phương Bắc thực
  geographic (al) north
  phương bắc thực
  geographical north
  phương bắc thực
  true north
  phương bắc thực (đạo hàng)
  true north
  phương bắc từ
  magnetic north
  phương Bắc từ tính
  magnetic north
  phương Bắc địa
  geographic (al) north
  phương bắc địa
  geographical north
  Phương Bắc địa
  true North
  điều kiện phương Bắc
  north condition
  northerly
  northern
  ánh sáng phương Bắc
  northern light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X