• Thông dụng

  Danh từ
  life, living
  activities

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  life activity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  living
  giá sinh hoạt
  cost of living bonus
  giá sinh hoạt
  cost of living index
  chỉ số (giá cả) sinh hoạt
  cost of living index
  chỉ số (phí tổn) sinh hoạt
  index of cost of living
  giảm giá sinh hoạt
  reduce the cost of living
  giảm giá sinh hoạt
  reduce the cost of living (to...)
  những thỏa thuận về giá sinh hoạt
  cost of living agreements
  phí sinh hoạt
  living expenses
  phí sinh hoạt thêm
  additional living expenses
  sự gia tăng giá cả sinh hoạt
  increase in the cost of living
  sự tăng giá sinh hoạt
  rise in the cost of living
  sự tăng giá sinh hoạt
  rise in the cost of living (the...)
  sự điều chỉnh sinh hoạt
  cost-of-living adjustment
  tình trạng sinh hoạt
  living conditions
  trợ cấp phí sinh hoạt
  cost-of-living adjustment
  trợ cấp sinh hoạt
  living allowance
  điều chỉnh giá sinh hoạt
  cost of living adjustment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X