• Endroit; lieu; place; emplacement
  Chỗ hoang vắng
  endroit désert
  Chỗ hẹn
  lieu de rendez-vous
  Vật nào để chỗ ấy
  chaque chose à sa place
  Tại chỗ thành phố
  l'emplacement de l'ancienne ville
  Rapports
  Chỗ thân tình
  rapports intimes
  Parti
  Cháu lớn đã chọn được nơi nào chưa ?
  votre a†né a-t-il choisi quel parti ?
  chỗ này
  ici
  chỗ kia
  chỗ nào
  où ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X