• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Thịt===== =====Thịt, cùi (quả)===== =====Sự mập, sự béo===== ::to put on [[fle...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">fle∫</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:08, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /fle∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt
  Thịt, cùi (quả)
  Sự mập, sự béo
  to put on flesh
  lên cân, béo ra
  to lose flesh
  sút cân, gầy đi
  Xác thịt, thú nhục dục
  to be flesh and blood
  là người trần
  to be in flesh
  béo
  flesh and blood
  cơ thể bằng da bằng thịt; loài người
  Có thật, không tưởng tượng
  to go the way of all flesh

  Xem go

  in the flesh
  bằng xương bằng thịt
  to make someone's flesh creep

  Xem creep

  One's own flesh and blood
  Người máu mủ ruột thịt
  to demand one's pound of flesh
  đòi cho đủ mới thôi
  a thorn in someone's flesh
  cái gai, người bị xem là chướng ngại vật
  the world, the flesh and the devil
  mọi thứ phàm tục trên đời

  Ngoại động từ

  Kích thích (chó săn)
  Làm cho hăng máu
  Tập cho quen cảnh đổ máu
  Đâm (gươm...) vào thịt
  Vỗ béo, nuôi béo; làm cho có da có thịt
  Nạo thịt (ở miếng da để thuộc)
  Khai (đao...); (nghĩa bóng) khai (bút...)
  to flesh sth out
  bổ sung cái gì cho dồi dào

  Nội động từ

  (thông tục) béo ra, có da có thịt

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  thịt

  Nguồn khác

  • flesh : Chlorine Online

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cùi (quả)
  thịt
  flesh cut
  sự cắt thịt
  flesh cut
  vết cắt vào thịt
  to strip the flesh
  xả thịt

  Nguồn khác

  • flesh : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Meat; tissue, muscle: We ate the flesh and threw away thefat, bones, and skin.
  Body, corporeality, flesh and blood,human nature, physicality; mortality: The spirit is willing butthe flesh is weak.
  Flesh and blood. real, physical,corporeal, human, natural: He pointed out that he was flesh andblood, not a robot.
  In the flesh. personally, in person,really, physically, bodily, alive, living, in life: She stoodbefore me, in the flesh.
  One's (own) flesh and blood. kin,kinsfolk or US and Canadian kinfolk, family, stock, blood, kithand kin, relatives, relations: How could she treat her ownflesh and blood that way?
  V.
  Flesh out. substantiate, fill (in or out), give or lendsubstance or dimension to, incorporate, embody, colour: Theidea is good, but it needs fleshing out.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A the soft, esp. muscular, substance betweenthe skin and bones of an animal or a human. b plumpness; fat(has put on flesh). c archaic meat, esp. excluding poultry,game, and offal.
  The body as opposed to the mind or the soul,esp. considered as sinful.
  The pulpy substance of a fruit ora plant.
  A the visible surface of the human body with ref. toits colour or appearance. b (also flesh-colour) a yellowishpink colour.
  Animal or human life.
  V.tr.
  Embody inflesh.
  Incite (a hound etc.) by the taste of blood.
  Initiate, esp. by aggressive or violent means, esp.: a use (asword etc.) for the first time on flesh. b use (wit, the pen,etc.) for the first time. c inflame (a person) by the foretasteof success.
  N.
  The body or its substance.
  Humankind.
  Human nature, esp. as being fallible.
  Adj. actually living,not imaginary or supernatural. flesh-fly (pl. -flies) any flyof the family Sarcophagidae that deposits eggs or larvae in deadflesh. flesh out make or become substantial. flesh side theside of a hide that adjoined the flesh. flesh tintsflesh-colours as rendered by a painter. flesh-wound a wound notreaching a bone or a vital organ. in the flesh in bodily form,in person. lose (or put on) flesh grow thinner or fatter. makea person's flesh creep frighten or horrify a person, esp. withtales of the supernatural etc. one flesh (of two people)intimately united, esp. by virtue of marriage (Gen. 2:24).one's own flesh and blood near relatives; descendants. sins ofthe flesh unchastity. the way of all flesh experience common toall mankind.
  Fleshless adj. [OE fl‘sc f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X