• (đổi hướng từ Behaved)
  /bi'heiv/

  Thông dụng

  Động từ

  Ăn ở, đối xử, cư xử
  to behave kindly towards someone
  đối xử tốt với ai

  Cấu trúc từ

  to behave oneself
  ăn ở (cư xử) cho phải phép
  he doesn't know how to behave himself
  hắn chẳng biết cư xử sao cho phải phép
  Chạy (máy móc...)
  how is your new watch behaving?
  cái đồng hồ đeo tay mới của anh chạy như thế nào?
  to behave towards someone
  đối xử với ai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đối xử
  hành động
  vận hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X